ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Pressmeddelande
5 november, 2018

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

På Enzymatica AB:s (publ) extra bolagsstämma idag beslutades att godkänna styrelsens beslut den 18 oktober 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut per den 18 oktober 2018 om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I enlighet med vad som offentliggjorts den 18 oktober 2018 innebär de av styrelsen fastställda villkoren för emissionen att varje aktie i Enzymatica som innehas på avstämningsdagen för deltagande i företrädesemissionen den 12 november 2018, berättigar till en (1) teckningsrätt och sju (7) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier. Teckningskursen har fastställts till 1,90 SEK per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 98,7 MSEK före emissionskostnader. Teckningstiden löper under perioden 14 november - 28 november 2018, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med högst 2 077 436,20 SEK genom en emission av högst 51 935 888 nya aktier.

Ytterligare information om företrädesemissionen kommer att ingå i det prospekt som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Protokollet från den extra bolagsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.