ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret

Regulatorisk information

                                                                 
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
                                                                                                      JANUARI- juni 2018
Lägre försäljning under Q2 men 31 %-ökning för det första halvåret


Andra kvartalet             

 • Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (5,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -15,5 MSEK (-10,8).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,17 SEK (-0,12).
 • Likvida medel uppgick till 3,2 MSEK (18,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ColdZyme® Munspray fortsatte att ta marknadsandelar på den svenska marknaden i både värde och volym.  
 • Enzymatica offentliggjorde positiva resultat från en studie med elitidrottare som använt ColdZyme.

Första halvåret                                                                                                                                                            

 • Nettoomsättningen uppgick till 20,4 MSEK (15,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -25,7 MSEK (-22,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,28 (-0,25).

Väsentliga händelser efter kvartalet

Den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt har lagt restriktioner på marknadsföringen av förkylningssprayen ViruProtect® i Tyskland.  Enzymaticas  partner STADA analyserar konsekvenserna, och så fort som mer information är tillgänglig kommer Enzymatica att kommunicera hur försäljningen av ViruProtect i Tyskland ska hanteras. Domstolsutlåtandet gäller enbart marknadsföringen av ViruProtect i Tyskland, och inte i Belgien och Österrike där produkt­en också säljs. 

 • Enzymatica presenterade vid Öron-Näsa-Hals-kongressen i Linköping den 11 april resultaten från en in vitro-studie som visar att ColdZyme reducerar mängden av det näst vanligaste förkylningsviruset Corona med 99,9 %
 • Enzymatica ingick ett distributionsavtal med Qualia Pharma för marknadsföring och försäljning av ColdZyme på den grekiska och cypriotiska marknaden.
 • Enzymaticas kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt EN ISO 13485:2016.
Nyckeltal              
(KSEK) Q2
2018
Q2
2017
H1
2018
H1
2017
Helår
2017
Nettoomsättning 5,3 5,9 20,4 15,5 59,4
Bruttomarginal, % 51 46 66 56 61
Rörelseresultat -15,0 -11,8 -24,6 -23,3 -30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -16,9 -7,4 -18,4

 
-16,3 -22,5
Genomsnittligt antal anställda 21 21 21 21 21

         VD-kommentar: ColdZyme fortsätter att ta marknadsandelar
Under det andra kvartalet minskade Enzymaticas försäljning med 10 %, främst till följd av den varma försommaren i norra Europa. Det faktum att STADA lade uppföljningsorder under det fjärde kvartalet 2017 och det första kvartalet 2018 för de tyska, belgiska och österrikiska marknaderna, medförde att inga tilläggsbeställningar gjordes under det andra kvartalet. Samtidigt uppgick försäljningsökningen under det första halvåret till 31 %.
Under det andra kvartalet minskade det totala förkylnings-segmentet i Sverige med 1 %, medan ColdZyme ökade försäljningen till konsument med drygt 3 %. ColdZyme fortsätter således att ta marknadsandelar trots att hela segmentet backar något. På rullande 12-månader har vår marknadsandel (7 och 20 ml sammantaget) ökat från 4,9 procent till 5,2 procent jämfört med samma period föregående år.

En viktig faktor bakom vår fortsatta försäljningsökning på hemmamarknaden, är satsningen på digitala kampanjer och influencer-marketing, med engagemang av ett 20-tal personer som exempelvis hälso-, idrotts- och föräldrabloggare.

Under kvartalet uppnådde Enzymatica två viktiga milstolpar. Vårt kvalitetsledningssystem blev certifierat enligt EN ISO 13485:2016 och vi tog i bruk vår nya anläggning för produkt­ion av enzymer på Island enligt GMP-standard (Good Manufacturing Practice).

Efter rapportperioden beslutade den regionala marknadsdomstolen i Frankfurt att lägga restriktioner på marknadsföringen av förkylningssprayen ViruProtect® i Tyskland. Frågan drivs av branschorganisationen Schutzverband och inte av någon myndighet. Orsaken till domstolsutslaget verkar vara de strikta kraven på utförande av kliniska studier enligt tysk lagstiftning. Enzymaticas  partner STADA analyserar konse-kvenserna av beslutet. Restriktioner på marknadsföringen av ViruProtect innebär att försäljningen av produkt­en i Tyskland kan lida skada och i värsta fall upphöra tills ny klinisk data har presenterats. Det får mest sannolikt en negativ effekt på vår försäljning i Tyskland. Under tiden fortsätter Enzymatica arbetet med att stärka den kliniska dokumentationen av ColdZyme.

I slutet av kvartalet erhöll vi ett brygglån från tre av våra större ägare på totalt 30 MSEK för finansiering av verksamheten, vilket tillgodoser koncernens likviditets-behov för resten av 2018. Samtidigt fortsätter vi arbetet med att säkerställa den långsiktiga finansieringen för företagets tillväxt. Jag ser det som mycket positivt att tre av våra huvudägare ställer upp med kapital och gör det möjligt att fortsätta med vår internationella expansion. Därmed fortsätter vi oförtrutet arbetet med att sluta framtida avtal för ColdZyme med större internationella distributörer.

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på ett tiotal marknader och har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda varumärkena i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Utvecklingsarbetet omfattar produkt­er inom övre luftvägsinfektioner, hud och oral hälsa. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.    

ColdZyme säljs både direkt och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten 2017 under varumärket ViruProtect® i Tyskland, Österrike och Belgien. Motsvarande produkt­ under varumärket PreCold® säljs på Island genom det förvärvade bolaget Zymetech. I Spanien säljs produkt­en under varumärket Cortagrip®.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 08.30 CET.
Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank.