ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom

Regulatorisk information

Pressmeddelande

1 Oktober, 2018

Signifikanta fördelar med ColdZyme i en stor tysk multicenterstudie för utvärdering av olika skalor för förkylningssymptom

En preliminär analys av Enzy-003 studien på förkylning visar en signifikant förkortning av förkylningsperioden och av symptomintensiteten med användning av ColdZyme, samt minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Den enkelblinda, prospektiva och kontrollerade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt inkluderades och utvärderades 269 personer med bekräftad förkylning i studien.

Enzy-003 var en explorativ studie utformad för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade en förmåga att upptäcka signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.  WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två patientgrupperna. 

  • De genomgående positiva resultaten med ColdZyme indikerar starkt att ColdZyme både mildrar och förkortar förkylning. Dessutom stödjer resultaten tidigare genomförda stora observationsstudier med ColdZyme som visar produkt­ens positiva effekter på förkylning. Resultaten från multicenterstudien skapar en stark bas för att fortsätta bygga varumärket och bredda produkt­påståenden inom ramen för vårt kliniska program, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

ColdZyme, som är en av få produkt­er som angriper orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg mot virus, har på några få år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylningsprodukt­erna på svenska apotek. Idag säljs produkt­en I Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien, Spanien och Grekland, samt genom samarbetspartnern STADA i Tyskland, Belgien och Österrike. Företaget förhandlar med ett flertal potentiella distributörer för lansering av ColdZyme på andra marknader.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober, 2018 kl. 08.30 CET. 

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.