ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Styrelsen i Enzymatica AB beslutar om företrädesemission om 98,7 Mkr

Regulatorisk information

Pressmeddelande

18 Oktober, 2018

Styrelsen i Enzymatica AB beslutar om företrädesemission om 98,7 Mkr

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) har beslutat genomföra en nyemission om högst 98 678 187,20 kr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Syftet med nyemissionen är att finansiera fortsatta marknadssatsningar och fördjupade studier på effekten av ColdZyme, samt att återbetala brygglån. Nyemissionen är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma som ska hållas den 5 november 2018. Enligt villkoren i nyemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Enzymatica till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 1,90 kronor per aktie. Bolaget avser säkerställa nyemissionen till 100 procent genom tecknings-förbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv

Enzymatica utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning eller förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners.

ColdZyme, som är en av få produkt­er som angriper orsaken till förkylning genom att skydda munhåla och svalg mot virus, har på några få år etablerat sig som en av de bäst säljande förkylnings-produkt­erna på svenska apotek. Idag säljs produkt­en i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Storbritannien, Spanien och Grekland, samt genom samarbetspartnern STADA i Tyskland, Belgien och Österrike. Företaget förhandlar med ett flertal potentiella distributörer för lansering av ColdZyme på andra marknader.

Den 17 oktober 2018 ingick Enzymatica ett avtal avseende den japanska marknaden, som är en av världens största health care-marknader. Tillgången till den japanska marknaden är villkorat godkännande av registreringsmyndigheten, med förväntad lansering 2020.

Sammantaget bedömer Enzymatica att det finns en betydande potential för ColdZyme och att bolaget är väl positionerat för en fortsatt tillväxt som kommer att resultera i en stigande lönsamhet. Den förestående nyemissionen stärker bolagets finansiella ställning samt möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar och genomförande av bolagets kliniska program. Vidare skall likviden från nyemissionen användas till att återbetala de brygglån om sammanlagt 30 Mkr som bolaget upptog i juni 2018.

Villkor i sammandrag

Villkoren i nyemissionen innebär att sju (7) befintliga aktier ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier till kursen 1,90 kronor per aktie. Nyemissionen omfattas till 28,8 procent av teckningsförbindelser från styrelsemedlemmar, ledningen samt ett antal av bolagets större aktieägare. Vidare har bolaget ingått garantiåtaganden med två tongivande aktieägare om 46,9 Mkr, motsvarande 47,5 procent av nyemissionen. Sammanlagt omfattas emissionen till 76,3 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Styrelsen avser att säkerställa nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Vid full teckning tillförs Enzymatica 98 678 187,20 kr före emissionskostnader.

En (1) befintlig aktie i Enzymatica berättigar till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fyra (4) nya aktier. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst 2 077 436,20 SEK och antalet aktier med högst 51 935 888 aktier. Teckningskursen är 1,90 kr per aktie.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i nyemissionen är den 12 november 2018.

Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 14 november 2018 till och med den 28 november 2018.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North från och med den 14 november till och med den 26 november 2018.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för företrädesmissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand ska sådana aktier tilldelas personer i bolagets ledningsgrupp som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter. I tredje hand ska sådana aktier tilldelas övriga pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Styrelsens beslut om nyemissionen är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 5 november 2018. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom särskilt pressmeddelande och kommer inom kort att offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar. Annonsering om kallelsen kommer även att ske i Dagens Industri.

Preliminär tidplan för nyemissionen

5 november 2018                     Extra bolagsstämma

8 november 2018                     Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter

9 november 2018                     Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter

12 november 2018                   Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

14 - 28 november 2018           Teckningsperiod

14 - 26 november 2018           Handel i teckningsrätter

3 december 2018                    Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av nyemissionen som kommer att offentliggöras före teckningsperioden inleds.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med nyemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till bolaget.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.00 CET.
  
För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   
Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.