ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produkt­påståenden

Regulatorisk information

Pressmeddelande

Pressmeddelande

25 januari, 2019

Resultat från den tyska multicenterstudien stärker och breddar ColdZymes produkt­påståenden

Vid de isländska läkardagarna i Reykjavik presenterade Enzymatica den 24 januari de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme® Munspray under förkylningssäsongen 2018. De övertygande resultaten medför att ColdZyme's produkt­påståenden stärks och breddas. Platsen är vald för att det är på Island man upptäckte, patenterade och idag utvinner och producerar enzymet som finns i ColdZyme.

De statistiskt signifikanta resultaten från studien stärker ColdZymes avsedda användning att förkorta förkylningsperioden, men breddar också den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme signifikant minskar de totala symptomen. Mer specifikt visades att ColdZyme lindrar halsont, nästäppa och huvudvärk, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.

Den enkel-blindade (investigator), prospektiva, randomiserade multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

  • De mycket övertygande resultaten från studien gör att vi kan visa den specifika kliniska nyttan vid användning av ColdZyme. Dessutom kommer resultaten att ligga till grund för designen av kommande studier för att ytterligare stärka dokumentationen för ColdZyme, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den tyska multicenterstudien var en metodologisk parallellgruppstudie utformad för att undersöka förmågan hos Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey-21 (WURSS-21 Quality of life scale), Jacksons förkylningsskala, och två olika skalor för halsont, att detektera positiva effekter med ColdZyme jämfört med en grupp som inte behandlades med ColdZyme. Därutöver registrerades säkerhetsdata och samtidig användning av symptomlindrande läkemedel.

Alla fyra symptomskalorna uppvisade statistiskt signifikant bättre effekter vid användning av ColdZyme jämfört med ingen behandling.  WURSS-21-skalans funktionella parametrar var den känsligaste skalan för att upptäcka signifikanta effekter med ColdZyme. Dessutom var användningen av symptomlindrande läkemedel mot förkylning signifikant lägre hos dem som använde ColdZyme. Ingen skillnad i biverkningsfrekvens sågs mellan de två patientgrupperna.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari, 2019 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se