ENZY  
SEK  %
Logotype

Fortsatt stark tillväxt i Sverige men lägre total försäljning under kvartalet

Regulatorisk information

Första kvartalet             

  • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (15,1).
  • Resultat efter skatt uppgick till -12,2 MSEK (-10,1).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK (-0,11).
  • Likvida medel uppgick till 53,9 MSEK (8,2).

Väsentliga händelser under kvartalet   

  • Enzymatica presenterade de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme® under förkylningssäsongen 2018. De övertygande resultaten medför att ColdZymes produkt­påståenden stärks och breddas.
  • Enzymatica initierade en dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. Det är en omfattande studie på över 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland.

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • ABEX Pharmaceuticals började sälja ColdGuard® (ColdZyme) på den sydafrikanska marknaden.
  • Enzymatica slutförde rekryteringen till ovanstående placebokontrollerade studie i Tyskland av cirka 700 patienter, varav över 400 blev förkylda enligt plan.
Nyckeltal för koncernen 
(MSEK)Jan-mar
2019
Jan-mar
2018
Helår
2018
Nettoomsättning13,315,152,6
Bruttomarginal %747170
Rörelseresultat -11,9-9,6-40,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten-15,6-1,6-28,8
Genomsnittligt antal anställda202221


VD-kommentar: Ökad marknadsandel och fjärde största varumärket i Sverige

Enzymaticas försäljningsutveckling under det första kvartalet uppgick till 13,3 MSEK jämfört med cirka 15 Mkr för motsvarande period 2018. Minskningen förklaras främst av utebliven försäljning i Spanien på grund av ojämn orderingång från vår distributör mellan kvartalen, och i Tyskland på grund av restriktionerna för marknadsföringen av ViruProtect® (ColdZyme). Rullande 12-månaders försäljning per 31 mars 2019 exklusive STADAs försäljning i Tyskland och Österrike visar en ökning med drygt 5 % jämfört med motsvarande rullande 12-månaders försäljning per 31 mars 2018 . Försäljningen på den svenska hemmamarknaden utvecklades mycket starkt under det första kvartalet genom att försäljningen av ColdZyme till konsument ökade med närmare 23 %, vilket motsvarar en marknadsandel på 6,4 %. ColdZyme har därmed passerat Bisolvon i försäljningsvärde, och är nu det fjärde största varumärket inom förkylningskategorin på apoteks-marknaden i Sverige. En effektiv förkylningsprodukt­, lojala kunder med hög återköpsfrekvens och framgångsrik marknadsföring ligger bakom den starka utvecklingen för ColdZyme.  

I början av kvartalet påbörjade vi rekryteringen av deltagare till den dubbelblinda, placebokontrollerade studien i Tyskland för att utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. I början av maj offentliggjorde vi att rekryteringen till studien hade slutförts om totalt cirka 700 patienter. Mer än 400 har blivit förkylda, vilket är enligt plan. De som blivit förkylda delas in i två grupper: en som använder ColdZyme och en som använder placeboprodukt­en i en dubbelblind design. Studien har planerats utifrån de mycket övertygande resultaten, inte minst vad gäller livskvalitet, från den tyska metodstudien vars finala resultat presenterades i början av 2019. Resultaten av den pågående placebostudien förväntas bli klara under hösten i år.

Under april började vår partner ABEX Pharmaceuticals att sälja ColdGuard (ColdZyme) på den sydafrikanska marknaden, vilket är en viktig milstolpe för Enzymatica. ABEX genomför en omfattande marknadsföringskampanj med såväl annonsering i traditionell media och butiksreklam som reklam och marknadsföring i olika digitala medier för att skapa uppmärksamhet hos de sydafrikanska konsumenterna. Det är den första marknaden för att jämna ut ColdZymes nuvarande säsongsvariation i försäljning eftersom förkylnings-säsongen på det södra halvklotet infaller under april – september.

Fredrik Lindberg, VD


Frågor kring rapporten besvaras av:      
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord-ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 kl. 08.30 CET.