ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma I Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Idag, den 7 maj 2019, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter samt om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin. Bengt Baron omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig ledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Principer för valberedning

Årsstämman beslutade att anta principer för valberedning inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska utgöras av representanter som utses av de fyra största aktieägarna per den 30 september jämte styrelsens ordförande.

Beslut om ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om följande ändringar av § 4 Aktiekapital och § 5 Aktieantal i Bolagets bolagsordning.

Tidigare lydelseBeslutad lydelse
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.
§ 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.§ 5 AktieantalAntalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare, vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se. 

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon:  08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se