ENZY  
SEK  %
Logotype

Samtliga patienter rekryterade till Enzymaticas tyska placebokontrollerade multicenterstudie med ColdZyme

Rekryteringen av patienterna till Enzymaticas prospektiva, dubbelblinda, placebokontrollerade multicenterstudie för att utvärdera effekterna av ColdZyme® på förkylning är nu avslutad. Totalt har cirka 700 patienter enrollerats vid tio studiecentra i Tyskland. Av de rekryterade patienterna har över 400 blivit förkylda, vilket är enligt planen för studien.

Det övergripande målet med studien är att utvärdera den kliniska effekten av ColdZyme på förkylning. Det primära målet är att utvärdera vilken påverkan ColdZyme har på patientens livskvalitet under en förkylningsperiod enligt Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) sub score. Deltagarna randomiseras till behandling med ColdZyme eller placebo. Både prövare och patienter är ovetande om vilken behandling patienterna får.

”För att säkerställa att nå 400 patienter med rapporterad förkylning under våren bestämde vi oss för att utöka rekryteringen från 600 till cirka 700 patienter. Rekryteringen har gått över förväntan och vi har nu uppnått över 400 patienter med förkylning,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Studien är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och kontrollerad multicenterstudie med ColdZyme som Enzymatica utförde på sex center i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. Studien visade på en signifikant förkortning av förkylningsperioden och av intensiteten i symptomen vid användning av ColdZyme samt förbättrad livskvalitet och minskad användning av symptomlindrande läkemedel, jämfört med en kontrollgrupp som inte använde ColdZyme. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien.

Den pågående placebostudien i Tyskland förväntas bli klar under andra halvåret 2019. Resultaten blir viktiga för att fastställa ColdZyme som en evidensbaserad behandling vid förkylning.

Titel: Double-blind, Randomized, Parallel-group, Placebo-controlled Study to Evaluate Efficacy of CMS008618 for Common Cold

På https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03794804 finns ytterligare info.

ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03794804

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.  

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon:  08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se