ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica möjliggör poströstning vid årsstämman 2020

Regulatorisk information
Styrelsen för Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica”) har beslutat att göra det möjligt för aktieägare att utöva sin rösträtt vid årsstämman den 5 maj 2020 genom att rösta per post. Syftet är att minimera antalet personer i stämmolokalen och därmed minska spridningen av covid-19.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på https://www.enzymatica.se/bolagsstyrning/bolagsstamma/bolagsstammor/arsstamma-2020/. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman. Formuläret för poströstning gäller som anmälan.

Formuläret för anmälan och poströstning ska skickas per post till Enzymatica AB, att: Årsstämma, Ideon

Science Park, 223 70 Lund. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas med e-post till louise.forssell@enzymatica.com.

Formuläret för anmälan och poströstning måste vara Enzymatica tillhanda senast tisdagen den 28 april 2020. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av ovannämnda formulär för poströstning.

Angående årsstämman var vänlig att notera:

Med anledning av den rådande situationen kommer inte någon förtäring eller underhållning att erbjudas på årsstämman.

För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med covid- 19 bör endast delta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt för nedladdning på www.enzymatica.se.

Enzymatica kommer att filma VD-presentationen från årsstämman och lägga ut den på Enzymaticas hemsida för att kunna se den i efterhand.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme® , en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

 

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar