ENZY  
SEK  %
Logotype

Fördubblad försäljning även under det andra kvartalet

Regulatorisk information

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,9 MSEK (6,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,7 MSEK (-15,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,08 SEK (-0,11).
 • Likvida medel uppgick till 30,9 MSEK (40,8).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica mer än fördubblade försäljningen under det andra kvartalet främst drivet av en stark orderingång för de tyska, österrikiska och belgiska marknaderna samt en påfyllnadsorder från Hong Kong & Macau. 
   
 • ColdZyme® erhöll CE-märkning av högsta klass, vilket innebär att produkt­en får säljas som klass III produkt­ i enlighet med MDD (Medical Device Directive) inom EU fram till maj 2024.
   
 • Enzymaticas patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme blev godkänt för Europa och sträcker sig fram till 2035. Patentansökningar pågår även för andra globala marknader.
   
 • Enzymatica och STADA utökade avtalet för förkylningsprodukt­en ViruProtect® (ColdZyme) att gälla för ytterligare 19 länder i Europa. Med det utökade avtalet uppskattar STADA att man kommer att lägga order på cirka 20 MSEK för 2020. Lan-seringen av ViruProtect förväntas ske under hösten 2020.
   
 • En brittisk forskarinitierad studie där elitidrottare använde ColdZyme visade på en signifikant kortare sjukdomsperiod och mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner jämfört med elitidrottare som inte behandlades.
   
 • Fredrik Lindberg lämnade som VD och fortsätter som styrelseledamot för Enzymatica. Bengt Baron gick in som arbetande styrelseordförande och Therese Filmersson, CFO, som tf VD tills en ny VD har rekryterats.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,7 MSEK (19,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,0 MSEK (-27,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,08 (-0,20).

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Coronapandemin har lett till en ökad efterfrågan på ColdZyme under det första halvåret 2020. Social distansering, och ökat fokus på hygien, kan komma att leda till mildare förkylningar kommande säsong. Enzymaticas kontraktstillverkare följer uppgjorda produkt­ionsplaner – hittills utan störningar. Enzymatica ser heller inte några problem med utestående kundfordringar. Däremot skapar coronapandemin sammantaget en osäkerhet kring prognoser angående framtida efterfrågan, logistik och produkt­ion.
 • På grund av coronapandemin har Enzymaticas dotterbolag Zymetechs avtal med det tyska företaget Maren Cosmetics omförhandlats. I juni 2019 slöt Zymetech och Maren ett avtal som innebar att Zymetech skulle leverera en enzymformulering baserad på Enzymaticas barriär­teknologi till Marens hudvårdsprodukt­er till ett totalt uppskattat ordervärde om 120 MSEK över tre år. Som en effekt av covid-19 har Marens tvingats att sänka ambitionsnivån för sin försäljning. Givet all osäkerhet i marknaden är det svårt att uppskatta påverkan under de närmaste åren men det står helt klart att avtalet kommer att generera markant lägre försäljning än tidigare uppskattning.                 
 

Nyckeltal

(KSEK) Q2
2020
Q2
2019
H12020 H12019 Helår2019
Nettoomsättning 13,9 6,4 40,7 19,7 61,3
Bruttomarginal, % 58 63 71 70 73
Rörelseresultat -11,9 -15,6 -11,7 -27,5 -41,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 -12,3 -5,8 -27,8 -37,6
Genomsnittligt antal anställda 18 20 18 20 19

       
Ordförande-kommentar: Flera viktiga milstolpar för Enzymatica under Q2

Under det andra kvartalet hade Enzymatica en dubblerad försäljning – främst drivet av nya order från vår samarbetspartner STADA. Under kvartalet uppnådde vi ett flertal viktiga milstolpar. Vår förkylningsprodukt­ ColdZyme fick klass III-godkännande, vilket är den högsta klassningen av medicintekniska produkt­er inom EU. Vi fick också godkänt Europapatent för ColdZyme  som sträcker sig fram till 2035. Under kvartalet fortsatte vår internationella expansion genom ett utökat avtal med  STADA för försäljningen av ColdZyme på ytterligare 19 marknader – främst i Östeuropa. Slutligen presenterade vi resultaten från en brittisk forskarinitierad studie som visar att elitidrottares användning av ColdZyme signifikant förkortar förkylningsperioden och ger mildare förkylningssymptom.

Enzymaticas försäljning under det andra kvartalet uppgick till 13,9 MSEK jämfört med 6,4 MSEK under motsvarande period 2019. Ökningen är främst hänförlig till order från STADA för Tyskland, Österrike och Belgien samt påfyllnadsorder från Hong Kong & Macau. Under det första kvartalet ökade försäljningen kraftigt på de svenska, danska och brittiska marknaderna genom hamstring av ColdZyme på grund av covid-19 pandemin. Som en effekt av hamstringen under Q1 samt konsu-menters ändrade beteende avseende hygien och distansering backade hela förkylningssegmentet liksom försäljningen av ColdZyme under det andra kvartalet på dessa marknader.

I april blev ColdZyme re-certifierat enligt EU:s medicintekniska direktiv (MDD) och har därmed fått CE-märkning av högsta klass, vilket innebär att produkt­en får säljas som klass III inom EU fram till maj 2024. Efter en omfattande granskning av ColdZymes dokumentation och Enzymaticas processer är godkännandet en tydlig kvalitetsstämpel och stärker ytterligare vårt anseende internationellt.

I maj godkände det Europeiska patentverket vårt patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkompo-nenterna i ColdZyme. Det nya patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkt­er baserade på samma teknologiplattform för den europeiska marknaden under ytterligare 15 år. Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och utgör en betydande milstolpe för den fortsatta kommersiali-seringen av företagets nyckelprodukt­er.

I slutet av maj utökade vi avtalet med STADA för förkylningssprayen ViruProtect® (ColdZyme) för ytterligare 19 marknader i Europa, främst Östeuropa men även några västeuropeiska länder. Avtalet visar att STADA har ett starkt förtroende för Enzymatica och ColdZyme.

Efter kvartalet offentliggjorde vi resultatet från en brittisk studie vid University of Kent där elitidrottare använde ColdZyme. Det visar på en signifikant minskning av sjukdomsperioden och mildare förkylningssymptom vid övre luftvägsinfektioner jämfört med de elitidrottare som inte behandlades. Det är starka resultat som bekräftar resultaten från tidigare studier och stärker dokumentationen för vår förkylningsspray.

Som vi tidigare meddelat har Fredrik Lindberg nu lämnat VD-rollen på Enzymatica. Fredrik har starkt bidragit till de senaste årens positiva utveckling för Enzymatica och vi är mycket glada över att han fortsätter vara engagerad i företaget genom sin roll i styrelsen. Under tiden tills vi har hittat en ersättare har Therese Filmersson, Enzymaticas CFO, tagit rollen som tf VD och jag går in som arbetande styrelseordförande, samtidigt som Claus Egstrand fortsätter i rollen som Chief Operating Officer. Dessa ledningsförändringar innebär i huvudsak ”business as usual”. Vi har en väl fungerande organisation som levererar utmärkta resultat, väl exemplifierade av vad vi uppnått under det första halvåret 2020. För att stödja vår internationella expansion förstärker vi kontinuerligt organisationen. Vi har nyligen rekryterat två personer som har fokus på produkt­administration och produkt­dokumentation och ser nu över behovet av ytterligare rekryteringar inom andra funktioner.

Coronapandemin har gjort att konsumenterna är mycket mer medvetna om vikten av att skydda sig och hålla sig friska, vilket har lett till en ökad efterfrågan på ColdZyme. Vi ska dock komma ihåg att covid-19 innebär social distansering, och ökat fokus på hygien, vilket kan leda till mildare förkylningar kommande säsong. Sam-tidigt fortsätter vår internationella expansion och vi är inte längre beroende av en stor distributör. Enzymatica har nu avtal med ett flertal stora, internationella life science-bolag för några av de största marknaderna i världen: Japan, Kina och Europa.

Baserat på ännu ett aktivt kvartal samt en växande portfölj av marknader har jag stora förhoppningar om en fortsatt positiv utveckling för Enzymatica även om vår försäljningsutveckling kommer vara ojämn under denna expansiva fas och att vi idag upplever tider av osäkerhet.

Bengt Baron, Arbetande styrelseordförande

Frågor kring rapporten besvaras av:
Bengt Baron, arbetande styrelseordförande, Enzymatica AB

Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, tf VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se