ENZY  
SEK  %
Logotype

Fördubblad försäljning och positivt resultat under det första kvartalet

Regulatorisk information

Första kvartalet             

 • Nettoomsättningen uppgick till 26,8 MSEK (13,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,7 MSEK (-12,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 SEK (-0,09).
 • Likvida medel uppgick till 33,9 MSEK (53,9).

Väsentliga händelser under kvartalet   

 • Enzymatica fördubblade försäljningen under kvartalet drivet av en mycket stark orderingång i mars som en effekt av coronautbrottet. Det är också det första enskilda kvartalet som Enzymatica visar vinst.
   
 • Enzymatica slöt ett 7-årigt exklusivt avtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co. Ltd., ett dotterbolag till Kinas näst största läke-medelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme® i Kina. Enligt avtalet har Keyuan Trade garanterat order om 92 MSEK för de första fem åren från lansering.
   
 • Enzymatica ingick ett avtal med Chemipal om marknadsföring och försäljning av ColdZyme i Israel.
   
 • Enzymatica publicerade positiva resultat från två användarundersökningar med ColdZyme, en på barn och en på genomgång av förebyggande användning.
   
 • Enzymaticas valberedning föreslår att företagets avgående VD Fredrik Lindberg väljs in som ledamot i styrelsen i samband med årsstämman den 5 maj.
   
 • Europeiska Patentverket gav positivt förhands-besked om att bevilja Enzymaticas patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet sträcker sig fram till 2035.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den starka orderingången på grund av corona-situationen har fortsatt under inledningen av det andra kvartalet, vilket kommer att påverka Enzymaticas försäljning positivt under Q2. Enzymaticas kontraktstillverkare följer uppgjorda produkt­ionsplaner – hittills utan störningar. Enzymatica ser idag därmed inga problem med produkt­ionskapaciteten för att kunna klara av att möta den ökade efterfrågan. Enzymatica ser heller inte några problem hittills med utestående kundfordringar. Däremot skapar coronapandemin osäkerhet kring prognoser angående framtida efterfrågan, logistik och produkt­ion.
   
 • För att begränsa exponeringen mot viruset för personalen har Enzymatica infört strikta mötesregler, möjlighet att arbeta från hemmet och social distansering om det är nödvändigt att besöka kontoren eller ha möten med kunder.
   
 • ColdZyme erhöll CE-märkning av högsta klass, vilket innebär att produkt­en får säljas som klass III MDD (Medical Device Directive) inom EU fram till maj 2024. ColdZyme och dess dokumentation har granskats av Eurofins Product Testing, som är ett godkänt kontrollorgan för medicintekniska produkt­er inom EU. Eurofins har granskat den fullständiga dokumentationen för ColdZyme som inkluderar säkerhet, effekt och produkt­påståenden.
   
Nyckeltal för koncernen
(MSEK) Jan-mar
2020
Jan-mar
2019
Helår
2019
Nettoomsättning 26,8 13,3 61,3
Bruttomarginal % 78 74 73
Rörelseresultat 0,2 -11,9 -41,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,5 -15,6 -37,6
Genomsnittligt antal anställda 17 20 19
 

 
VD-kommentar: Ett kvartal med stark försäljning, nytt patent och nya distributörsavtal

Enzymatica har fått en framgångsrik start på 2020 med flera viktiga framsteg under det första kvartalet. Vår försäljning mer än fördubblades och vi visade för första gången ett positivt rörelseresultat för ett enskilt kvartal. Vi ingick ett strategiskt mycket viktigt avtal för den kinesiska marknaden liksom ett avtal med den största läkemedels-distributören för den israeliska marknaden. Under kvartalet gav Europeiska Patentverket ett positivt förhandsbesked om att de avser bevilja vårt nya patent för en av nyckel-komponenterna i ColdZyme, vilket kommer att ge vår produkt­ ett mycket starkt långvarigt skydd på marknaden.

Enzymaticas försäljning under det första kvartalet uppgick till 26,8 MSEK jämfört med 13,3 MSEK för motsvarande period 2019. Kvartalet inleddes med lägre försäljning jämfört med 2019 på grund av en mildare förkylnings-säsong i Europa än normalt. I mars förändrades läget dramatiskt och Enzymatica fick order för ett flertal av sina marknader drivet av smittspridningen av coronaviruset. Konsumenter köper vår förkylningsspray ColdZyme för att minska och förebygga förkylningssymptom mot bakgrund av rådande coronasituation.

Försäljningsökningen för Enzymatica under Q1 var speciellt kraftig på den svenska, danska och brittiska marknaden. I Sverige mer än fördubblades försäljningen av ColdZyme och i Danmark hade vi en liknande utveckling. I Storbritannien var försäljningsökningen av vår förkylnings-spray ännu högre och ökade ett flertal gånger om än från en relativt låg nivå.

 I Tyskland fick lanseringen av den nya munsprayen för att främja oral hälsa ett positivt mottagande och vår partner STADA lade flera uppföljningsorder. I Hong Kong & Macau lanserades ColdZyme under andra hälften av december 2019 och började säljas i butikerna i januari. Produkt­en såldes slut på kort tid och vår partner Evergreen lade en uppföljningsorder. Även vår partner ABEX lade en mindre uppföljningsorder av ColdGuard (ColdZyme) för den sydafrikanska marknaden.

I början av kvartalet tecknade Enzymatica avtal med Keyuan Trade för marknadsföring och försäljning av ColdZyme i Kina. Keyuan Trade är ett helägt dotterbolag till Shanghai Pharma, Kinas näst största läkemedelsföretag. Genom avtalet har vi säkrat minimiorder om 92 MSEK för de första fem åren från lansering, som förväntas ske 2022.

Under mars ingick Enzymatica ett distributionsavtal som gäller den israeliska marknaden. Vår partner Chemipal är en välrenommerad aktör och den största läkemedels-distributören i landet. Efter registrering av ColdZyme hoppas vi att produkt­en kan lanseras i höst.

I februari fick vi besked att det Europeiska Patentverket avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet kommer att gälla fram till 2035. Med detta mycket starka patentskydd för ColdZyme blir vårt erbjudande ännu mer attraktivt för både befintliga partners men även för potentiellt stora internationella distributörer som vi för diskussioner med.

Under det första kvartalet publicerade vi resultaten från två användarundersökningar. Den första avsåg användning av ColdZyme mot förkylning hos barn och den andra gällde en rapport som hade ställt samman fyra användarundersök-ningar för att undersöka ColdZymes preventiva effekt på förkylning. Båda gav övertygande resultat i form av bland annat färre förkylningar och förkylningsdagar samt mildare förkylningssymptom. Vi är mycket nöjda med dessa resultat, vilket åter visar den starka tilltro och lojalitet som konsumenterna har till vår produkt­.

En annan viktig milstolpe är att ColdZyme i april erhöll en re-certifiering samtidigt som produkt­en har omklassificerats från klass I till klass III. Detta innebär att Eurofins Product Testing, ett godkänt kontrollorgan inom EU, har granskat Enzymaticas processer och ColdZyme, och funnit att produkt­en motsvarar kraven för den högsta klassningen av medicintekniska produkt­er inom EU. Godkännandet är en tydlig kvalitetsstämpel och stärker förtroendet för vår förkylningsspray internationellt.

Som en konsekvens av coronautbrottet ser vi en fortsatt stark efterfrågan på ColdZyme. I slutet av det första kvartalet och i början av det andra har vi fått kraftigt ökade order - något som kommer att påverka vår försäljning positivt även under det andra kvartalet.

Fredrik Lindberg, VD

  

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla produkt­er, baserade på bolagets barriär­teknologiska plattform och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på ett tiotal marknader och har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda varumärkena inom förkylnings-kategorin i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Österrike och Belgien. Under det andra kvartalet 2019 började ColdZyme även att säljas i Sydafrika genom partnern ABEX Pharmaceutica. Under vintern 2019/2020 lanserade partnern Evergreen Health ColdZyme i Hong Kong & Macau. I början av 2020 lanserades en spray för förbättrad munhälsa i Tyskland.

Utvecklingsarbetet fokuseras för närvarande på produkt­er inom området övre luftvägsinfektioner. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

ColdZyme säljs både direkt och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten 2017 under varumärket ViruProtect® i Österrike och Belgien. Motsvarande produkt­ under varumärket PreCold® säljs på Island, och i Spanien under varumärket Cortagrip®. Under det andra kvartalet 2019 började ABEX Pharmaceutica att sälja ColdZyme under varumärket ColdGuard® på den sydafrikanska marknaden. I slutet av 2019 lanserade Evergreen Health ColdZyme i Hong Kong & Macau. En ny munspray lanserades av STADA i Tyskland i början av 2020.
  

Frågor kring rapporten besvaras av:           
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord-ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se