ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Idag, den 5 maj 2020, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter samt om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson och Louise Nicolin samt om nyval av Fredrik Lindberg. Bengt Baron omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Deloitte AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig ledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 100 000 kronor till ordföranden och med 50 000 kronor till ledamoten. Om styrelsen, till följd av hög arbetsbelastning eller av annan anledning, beslutar att revisionsutskottet ska bestå av två eller fler ledamöter utöver ordföranden ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 25 000 kronor till respektive ledamot. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Årsstämman beslutade att Bolagets revisor ska erhålla arvode enligt godkänd räkning. 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag avseende inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”) genom A) emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Enzymatica Care AB samt B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och konsulter. Teckningsoptionsprogram 2020/2023 innebär att högst 2 800 000 teckningsoptioner ska ges ut till Bolagets helägda dotterbolag Enzymatica Care AB för att senare överlåtas till anställda och konsulter. Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde och första tilldelning beräknas ske under maj 2020. Tilldelning ska ske enligt den fördelning som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 september 2023. Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 6 maj 2020 till och med den 19 maj 2020. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 1,9 procent. 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget. 

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information

Fredrik Lindberg, VD

+46 (0)70 886 53 70

fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme® en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök: www.enzymatica.se och 

www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Enzymatica AB Ideon Science Park, SE-223 70 Lund, Sweden Telefon +46 46-286 31 00

Nedladdningar