ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk information
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 29 mars 2021 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 59,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 55,6 procent med stöd av teckningsrätter och 4,6 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden från Bolagets tre största ägare.

Teckningstiden för Enzymaticas Företrädesemission avslutades den 2 juni 2021. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades fullt ut, varav 55,6 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 4,6 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarades 39,8 procent, tecknades av Bolagets tre största ägare i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 12,0 kronor per aktie och Bolagets tillförs ca 59,1 MSEK före emissionskostnader.

  • Det senaste året har varit utmanande för Enzymatica då Covid19-pandemin medfört att färre drabbats av förkylning, vilket haft en negativ effekt på försäljningen av Coldzyme®. När ländernas vaccinationsprogram är genomförda bedömer vi att förkylningsmarknaderna kan börja återhämta sig under det andra halvåret 2021, vilket förväntas påverka vår försäljning positivt. Nyemissionen ger oss resurser att fortsätta på vår offensiva geografiska expansion samt genomföra ytterligare kliniska studier för att stärka Coldzymes position samt etablera ytterligare produkt­områden. Vidare säkerställer vi vårt rörelsekapitalbehov. Jag vill tacka samtliga aktieägare som stöttat oss i emissionen och särskilt våra tre huvudägare som visat på ett stort förtroende för Enzymatica och dess potential, säger Bengt Baron, arbetande styrelseordförande i Enzymatica.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enzymatica med 196 998,20 SEK till 5 909 946,04 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 142 823 696 till 147 748 651.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till Bolaget.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO och tf VD Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica har endast skett genom det prospekt som Enzymatica offentliggjorde den 12 maj 2021.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller skulle kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Informationen i pressmeddelandet får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Enzymatica avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se