ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas styrelse fastställer finansiella mål

Regulatorisk information
Styrelsen för Enzymatica har i dag fastställt finansiella mål för bolaget. Vid utgången av 2026 ska nettoförsäljningen vara minst 600 MSEK, med en EBIT-marginal om minst 28 %. Coronapandemin har fått stor inverkan på bolagets försäljning under 2021, men styrelsen bedömer att bolaget står väl rustat inför framtiden.

Coronapandemin med påföljande restriktioner har inneburit mycket låg förekomst av vanliga förkylningsvirus under 2020–2021. Detta har haft en stor inverkan på Enzymaticas försäljning särskilt under 2021, men det syns nu åtskilliga tecken på att förkylningsmarknaderna börjar återhämta sig världen över. Enzymatica har under coronapandemin arbetat långsiktigt och strukturerat med kostnadsbesparingar, produkt­utveckling, kliniska studier, patent, organisationsutveckling och förberedelser för fortsatt expansion till nya marknader. Styrelsens sammantagna bedömning är därför att bolaget står väl rustat inför framtiden och att en återgång till mer normala förkylningssäsonger, tillsammans med bolagets fortsatta internationella expansion, kommer att ha en positiv inverkan på försäljningen.

”Enzymatica har en utmärkt produkt­ vars effekt är mycket uppskattad av konsumenter. Detta påvisas inte minst av den höga återköpsgraden och andelen lojala konsumenter. Pandemin har satt ljuset på hur viktigt det är att skydda sig även mot vanliga förkylningsvirus, eftersom det inte längre är socialt accepterat att uppvisa förkylningssymptom när man rör sig bland andra människor. Ledningen för bolaget har navigerat helt rätt under pandemin och fortsatt att bygga ett stabilt och bra bolag. Sammantaget gör detta att styrelsen beslutat om ambitiösa men realistiska mål för framtiden”, säger Bengt Baron, styrelseordförande i Enzymatica.

Styrelsen har fastställt följande mål fram till utgången av 2026:

  • Nettoförsäljning om minst 600 MSEK.
  • EBIT-marginal om minst 28 %.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08.45 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Bengt Baron, styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com