ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 5 maj 2021

Regulatorisk information
Enzymatica AB (publ) (”Bolaget”) höll den 5 maj 2021 årsstämma. För att undvika spridningen av det virus som orsakar covid-19 genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid stämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att Bolagets medel till förfogande balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2020 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i Bolaget ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin och Fredrik Lindberg. Till ny ledamot valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Helene Willberg. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Det antecknades att Deloitte AB hade meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”) genom (A) riktad emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till Enzymatica Care AB samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda och konsulter i Bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken Bolaget är moderbolag.

Teckningsoptionsprogram 2021/2024 innebär att högst 1 000 000 teckningsoptioner ska ges ut till Bolagets helägda dotterbolag Enzymatica Care AB för att senare överlåtas till anställda och konsulter i Bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken Bolaget är moderbolag. Överlåtelse ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde och första tilldelning beräknas ske under maj 2021. Tilldelning ska ske enligt den fördelning som anges i styrelsens förslag. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2024 till och med den 30 september 2024. Teckningskursen per aktie ska motsvara 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 6 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden. Den maximala utspädningseffekten av programmet är cirka 0,70 procent. 

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt att vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen fastställas på marknadsmässigt sätt.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bifalla styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Beslutet innebär att bolagsordningen ska kompletteras med bestämmelser som gör det möjligt för styrelsen att samla in fullmakter samt att styrelsen får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Beslutet omfattar vidare ett antal justeringar som beror på lagändringar samt några redaktionella justeringar.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 31 mars 2021 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.enzymatica.se.

För mer information, kontakta:

Therese Filmersson, tf VD samt CFO, Enzymatica AB

Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom I öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymatica AB:s Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Tel: 08-463 83 00 | E-post: certifiedadviser@penser.se