ENZY  
SEK  %
Logotype

Lägre försäljning till följd av pandemin men nyemission säkerställer fortsatt internationell expansion

Regulatorisk information

Första kvartalet            

  • Nettoomsättningen uppgick till 17,0 MSEK (26,8).
  • Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (0,7).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,06 SEK (0,01).
  • Likvida medel uppgick till 21,4 MSEK (33,9).

Väsentliga händelser under kvartalet   

  • Enzymaticas försäljning under kvartalet minskade jämfört med motsvarande period 2020, till följd av pandemins effekter vilket resulterade i stort i en halverad förkylningsmarknad, såväl i Sverige som på andra marknader.
  • Enzymatica meddelade den 22 mars att omsättningen för 2021 kan komma att bli lägre än omsättningen för 2020 som uppgick till 111 MSEK på grund av pandemins effekter på förkylningsmark-naderna. Styrelsen har därför beslutat att genom-föra en företrädesemission om 59 MSEK för att säkerställa företagets långsiktiga satsningar och tillgodose behovet av rörelsekapital för de kommande 12 månaderna.
  • Enzymatica gjorde två strategiska rekryteringar genom att anställa Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial – båda med lång erfarenhet från den internationella life science-industrin.

Coronapandemins påverkan

  • Coronapandemin med social distansering, förbättrad handhygien och färre sociala kontakter resulterade i att förkylningsmarknaderna i Sverige och internationellt halverades under kvartalet. Liksom för andra förkylningsprodukt­er påverkades försäljningen av ColdZyme negativt på grund av nedgången. Företaget ser inte några direkta effekter på verksamheten av covid-19 vad gäller produkt­ion, logistik, sjukfrånvaro mm. Enzymatica bedömer att förkylningsmarknaderna kan återhämta sig under det andra halvåret 2021 när ländernas vaccinationsprogram planeras vara genomförda.
Nyckeltal för koncernen
(MSEK) Jan-mar
2021
Jan-mar
2020
Helår
2020
Nettoomsättning 17,0 26,8 111,2
Bruttomarginal % 54 78 68
Rörelseresultat -8,7 0,2 -12,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,3 -4,5 -10,7
Genomsnittligt antal anställda 23 17 18
 

Ordförande-kommentar: Pandemin gör att vår utveckling fördröjs med 12-18 månader

Under det första kvartalet halverades förkylningsmark-naderna i Sverige och i andra länder till följd av pandemins effekter. Social distansering, förbättrad handhygien och betydligt färre sociala kontakter leder till att vanliga förkylningsvirus sprids i mycket mindre omfattning. Försäljningen av ColdZyme liksom andra förkylnings-produkt­er på marknaden minskade därför kraftigt. Tappet dämpades av försäljningen från lanseringen av ColdZyme på marknader som Frankrike och Italien, där produkt­en fått ett positivt mottagande av konsumenterna. Under andra kvartalet kommer ColdZyme att lanseras på ytterligare nya marknader som Nederländerna och Polen. Den planerade emissionen om 59 MSEK, som är garanterad av företagets tre största ägare, kommer att tillföra tillräckliga resurser för att vi ska kunna fortsätta med vår offensiva expansion, kliniska studier, uppbyggnad av organisationen och supply chain, samt tillgodose behovet av rörelsekapital för kommande 12 månader.

Enzymaticas försäljning under det första kvartalet uppgick till 17,0 MSEK jämfört med 26,8 MSEK för motsvarande period 2020. Försäljningen kommer främst genom order från STADA och Sanofi och gäller Italien, Frankrike, Nederländerna, Tjeckien, Rumänien, Österrike, Portugal, Polen och Ungern. Den lägre försäljningen jämfört med motsvarande period 2020 förklaras bland annat av höga jämförelsetal från den kraftiga försäljningsökningen under det första kvartalet 2020 genom stora order för de svenska, brittiska, och danska marknaderna. Försäljningsökningen 2020 drevs av pandemins utbrott där konsumenterna köpte ColdZyme för att minska och förebygga förkylningssymp- tom mot bakgrund av rådande coronasituation. Samtidigt översteg försäljningen under Q1 2021 försäljningen för det första kvartalet 2019 och 2018 som uppgick till drygt 13 MSEK respektive drygt 15 MSEK. Nedgången i brutto-
marginalen från 78 % Q1 2020 till 54 % under det första kvartalet 2021 följer plan och beror på en stor förskjutning av försäljning i egna marknader ifjol till distributörs-marknader i år. I dessa marknader tar distributörerna  ansvaret för marknadsinvesteringar samt försäljnings-kostnader, vilket innebär att dessa kostnader inte kommer att bäras av Enzymatica. Därmed möjliggör detta en, för Enzymatica, mindre kapitalintensiv och därmed snabbare internationell expansion och en mer skalbar affärsmodell. Då vi förväntar oss att andelen distributörsförsäljning kommer att växa och dominera vår verksamhet i framtiden kommer vi framöver att fokusera mer på EBIT-marginalen.

Efter det första kvartalet 2021 kan vi konstatera att nedgången på våra etablerade marknader varit betydligt större än väntat samt att lanseringar av ColdZyme på en del nya marknader kan komma att fördröjas på grund av pandemins effekter. Pandemin ledde till att förkylnings-marknaderna halverades, vilket också drabbade försäljningen av ColdZyme. Mot den bakgrunden gör vi bedömningen att omsättningen för 2021 kan komma att bli lägre än för 2020 om 111 MSEK. Vår bedömning är att pandemin gör att Enzymaticas förväntade utveckling kan skjutas upp 12 – 18 månader.

Givet den stora osäkerheten i marknadsutvecklingen framöver har styrelsen beslutat att företaget ska genomföra en nyemission om 59 MSEK. Den kommer att ge oss möjlighet att fokusera på de strategiska frågorna, som att  fortsätta med våra internationella satsningar, genomföra kliniska studier, stärka organisationen och
supply chain, tillgodose behovet av rörelsekapital och behålla tempo i verksamheten. Emissionen kommer att medföra en utspädning om 3,3 % och ryms inom mandatet från föregående årsstämma, som innebar att styrelsen kan genomföra en emisison om maximalt 10 % av bolagets totala aktier.

Under kvartalet fortsatte vi att förstärka vår organisation genom att bland annat rekrytera Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial. Båda våra nya kollegor har lång erfarenhet från internationella life science-företag.


Efter det första kvartalet tog vi i bruk delar av den uppgraderade anläggningen i Reykjavik för produkt­ion av trypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Under 2020 och 2021 gör vi omfattande investeringar i den isländska anläggningen, dels för att uppgradera verksamheten för ökad effektivitet i produkt­ionen, dels för att skala upp produkt­ionen för att möta den ökade efterfrågan till följd av de många nya distributörsavtalen som slöts under 2020.

Vi bedömer att förkylningsmarknaden kommer att återhämta sig under det andra halvåret 2021 när vaccinationsprogrammen planeras vara genomförda.Marknadsdata visar att förkylningsmarknaden i Australien redan har börjat återhämta sig under deras pågående vinter och befinner sig på ungefär samma nivå som 2019, dvs innan pandemin bröt ut.

Vårt fokus för Q2 är att fortsätta stödja våra partners i deras ambitiösa och långsiktiga arbete med lansering och försäljning av ColdZyme på nya marknader, arbeta vidare med att sluta ytterligare distributörsavtal för fler geografiska marknader liksom fortsätta arbetet med kliniska studier och det regulatoriska arbetet för att väl förbereda oss inför MDR, det kommande regelverket för medicintekniska produkt­er, när den träder ikraft 2024 för ColdZyme. Trots utmaningarna med pandemins effekter är vi fortsatt optimistiska när det gäller Enzymaticas långsiktiga utveckling – vi fortsätter nu att bygga en verksamhet med en stark internationell närvaro, om än med en tillfällig fördröjning.

Bengt Baron, arbetande styrelseordförande

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla produkt­er, baserade på bolagets barriärteknologiska plattform och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på ett 30-tal marknader och har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda varumärkena inom förkylningskategorin i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i övriga internationella marknader. Enzymaticas samarbetspartners är erfarna internationella varumärkesbyggare och de genomför omfattande marknadssatsningar i samband med lansering och registrering av ColdZyme på en ny marknad. Vid sidan av ColdZyme säljer företagets samarbetspartner STADA sedan början av 2020 en spray för förbättrad munhälsa i Tyskland.

Utvecklingsarbetet fokuseras för närvarande på produkt­er inom området övre luftvägsinfektioner. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Frågor kring rapporten besvaras av:
Bengt Baron, arbetande styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, tf VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförord-ning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se