ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022

Regulatorisk information

28 april 2022

 

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ) den 28 april 2022

Enzymatica AB (publ) höll den 28 april 2022 årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut.

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2021 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin och Helene Willberg. Till ny ledamot valdes, i enlighet med valberedningens förslag, Moa Fransson. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

__________

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 28 mars 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB

Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB

Telefon: +46 (0)708 55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna baseras på en barriär­teknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se.

Enzymatica AB:s Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Tel: 08-463 83 00 | E-post: certifiedadviser@penser.se