ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q1/2022: Våra finansiella mål ligger fast

Regulatorisk information

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

  • I mars offentliggjordes att Enzymaticas munspray under 2022 lanseras i Mexiko av samarbetspartnern Sanofi. Produkt­en kommer att säljas under ett av Sanofis egna varumärken.
  • I april offentliggjordes att Enzymaticas munspray under 2022 lanseras i Turkiet av samarbetspartnern Sanofi. Produkt­en kommer att säljas under ett av Sanofis egna varumärken.

 

Andra händelser under kvartalet

 

  • Enzymaticas samarbetspartner STADA tog i januari över ansvaret i Danmark, Norge och Finland för marknadsföring, försäljning och distribution av ColdZyme. Varumärket ColdZyme fasas ut på dessa tre marknader och framöver säljs produkt­en under varumärket ViruProtect®.
  • I mars beviljades Enzymatica patent i Australien för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet gäller till 2036. 
  • En forskargrupp vid universitetet i Innsbruck, Österrike, publicerade i januari 2022 en artikel med resultat som visar att ColdZyme® blockerar SARS-CoV-2-viruset från att fästa vid mänsklig vävnad. Studien har gjorts på forskarnas eget initiativ och finansierades inte av Enzymatica.

 

 

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 4,2 MSEK (17,0).
  • Periodens resultat uppgick till -18,0 MSEK (-8,9).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 SEK (-0,06).
  • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -10,2 MSEK (1,3).

 

”Jag har stor förståelse för att vår låga försäljning under årets första kvartal kan skapa osäkerhet bland aktieägare eller andra som följer oss. Men för ledning och styrelse har inget förändrats: Vår plan ligger fast och bolaget kommer att nå sina finansiella mål för 2026. Jag är stolt över att vi som bolag har stått starkt under en prövande tid och tack vare långsiktiga huvudägare uthålligt har kunnat fortsätta arbetet med att bygga framtidens Enzymatica”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.comEnzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.