ENZY  
SEK  %
Logotype

Delrapport från klinisk studie: ColdZyme minskar signifikant mängden rhinovirus samt symptom på halsont

Regulatorisk information

De första resultaten från en pågående oberoende klinisk studie vid universitetet i Kent, Storbritannien, visar att ColdZyme® signifikant minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning. Dessutom upplevde deltagare som använde ColdZyme signifikant mindre allvarliga symptom på halsont än de som använde placebo.

Forskarna undersöker effekten av ColdZyme munspray på olika parametrar av infektioner i de övre luftvägarna, inklusive virusmängden. Detta görs i en randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie, där deltagarna i övrigt lever som vanligt. Deltagarna är idrottare i uthållighetssporter som löpning, cykling och triathlon. Den färdiga studien förväntas bli klar 2024. Delresultaten har lämnats in för presentation vid en vetenskaplig konferens och är för närvarande under granskning, med förhoppningen att kunna presenteras i början av 2024.

“Data från den preliminära rapporten och delanalysen pekar på att ColdZyme är effektiv genom att signifikant minska virusmängden. Dessutom har vi sett en signifikant minskning av symptom på halsont i den grupp som behandlades med ColdZyme. Det tycks framträda skillnader vad gäller andra subjektiva data när det gäller symptom på luftvägsinfektioner, och antalet påverkade träningsdagar, som i denna fas ännu inte har nått statistisk signifikans. Trenderna är dock tydliga och vår hypotes är att många av dessa kommer att bli statistiskt signifikanta när vi når vårt mål om antalet deltagare och har samlat in mer data. Vår hypotes är att minskningarna vi sett vad gäller virusmängd i ColdZyme-gruppen kommer att sammankopplas med ett kortare infektionsförlopp och färre förlorade träningsdagar”, säger professor Glen Davison som är chef för institutionen för sport- och träningsvetenskap vid universitetet i Kent.

“Dessa första resultat från den preliminära rapporten innebär stora kommersiella möjligheter för Enzymatica. Vi tror att dessa data kan möjliggöra lanseringar av ColdZyme på nya marknader samt göra det möjligt för oss och våra partners att stärka våra marknadsföringsbudskap. Vi ser fram emot de slutliga resultaten, men redan de här första insikterna är en viktig milstolpe för oss”, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Studien är prövarinitierad, prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad. Hittills omfattar den 51 idrottare inom uthållighetssporter, indelade två grupper där den ena fått ColdZyme och den andra placebo. Deltagarna har fört en träningsdagbok samt dagligen fyllt i en enkät om symptom i de övre luftvägarna. När deltagare har upplevt symptom har de instruerats att ta svalgprover och börja använda munsprayen enligt instruktion. Studien bygger vidare på en tidigare studie från 2020 av samma forskargrupp, som visade att ColdZyme minskar varaktigheten och symptomen av förkylning hos idrottare inom uthållighetssporter. Läs mer om den här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17461391.2020.1771429  

ColdZyme är en receptfri munspray som säljs i mer än 30 länder på fyra kontinenter. Den marknadsförs också under varumärken som ViruProtect®, Physiomer®, Bisolviral® och ADerogyl®.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2023 klockan 11:55.

För mer information, kontakta:

 

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.