ENZY  
SEK  %
Logotype

Kallelse till årsstämma 2023 i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244, (”Bolaget”) håller årsstämma den 4 maj 2023 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.


Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

(i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 25 april 2023 och

(ii)    anmäla sig till stämman senast den 27 april 2023. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, sriwarint.olsson@enzymatica.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 25 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, och på Bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:

(a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b)    dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 3. Val av:

(a)    styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

(b)    styrelsens ordförande

(c)     revisorer och eventuella revisorssuppleanter

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 2. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Förslag till val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) – Förslag till dispositioner beträffande Bolagets resultat

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2023 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkterna 10–12 – Förslag till styrelse och revisorsval samt arvoden

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Growth Capital AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.), samt styrelsens ordförande Bengt Baron. Björn Algkvist var valberedningens ordförande.

Förslag enligt punkt 10: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag enligt punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor (oförändrat), varav 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (oförändrat) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 50 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att Bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Förslag enligt punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Jeanette Roosberg att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Sriwarint Olsson med adressen Enzymatica AB, Att: ”Årsstämma 2023”, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller via e-post till sriwarint.olsson@enzymatica.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 164 256 840. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritets‌policy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Lund i mars 2023

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen

 

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

 
Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.