ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
 Enzymatica AB (publ) höll den 4 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades, bland annat, följande beslut. 

Resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2022.

Resultatdisposition

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2022 innehaft uppdrag som styrelseledamot, verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson. Till styrelsens ordförande omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Bengt Baron.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor, varav 500 000 kronor till styrelsens ordförande och 225 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till varje övrig ledamot i revisionsutskottet, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till det pressmeddelande som offentliggjordes den 31 mars 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.  

 

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com


 

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.