ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q3/2023: Forskningsresultat som förändrar spelplanen

Regulatorisk information

Tredje kvartalet

Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,3 MSEK (18,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,7 MSEK (-12,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,06 SEK (-0,08).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,0 MSEK (-6,0).  
 • Nettoomsättningen uppgick till 35,1 MSEK (32,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,3 MSEK (-46,6).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,22 SEK (-0,31).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -37,7 MSEK (-37,7).

VD har ordet
”De positiva forskningsresultat som presenterats under kvartalet bidrar till att vi står fast vid våra finansiella mål för 2026. Försäljningen på våra egna marknader Sverige, UK och Island går mycket bra, med en marknadsandel i Sverige som är en av de högsta på flera år. Vi diskuterar konstruktiva vägar framåt med våra nuvarande samarbetspartners eftersom försäljningen utanför våra egna marknader har varit lägre än förväntat. Jag är mycket glad över det intresse för Enzymatica och vår teknik som de nya forskningsresultaten väckt bland många intressenter i världen”, säger Claus Egstrand, VD.  

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Det medicinska universitetet i Innsbruck, Österrike, presenterade i augusti resultaten från en in-vitro-studie som undersökte ColdZymes effekt på mänskliga celler som infekterats med influensavirus. Studien visar att ColdZyme bryter infektionscykeln och begränsar spridningen av viruset till fler celler. När ColdZyme applicerades på infekterade celler minskade virusmängden med 99 % jämfört med celler som enbart behandlades med saltlösning. Forskarna bedömer att ColdZyme skulle ha samma effekt på andra luftvägsvirus.

 • Universitetet i Kent (Storbritannien) presenterade i september de första resultaten från en pågående in vivo-studie där idrottare använder ColdZyme eller placebo vid symptom på infektioner i de övre luftvägarna. Resultaten visar att ColdZyme statistiskt signifikant minskar mängden rhinovirus, den vanligaste orsaken till förkylning. Dessutom uppvisade personer som använde ColdZyme statistiskt signifikant färre symptom på halsont än personer som använde placebo. Studien är prospektiv, placebo-kontrollerad, dubbelblind samt randomiserad och slutförs under första halvåret 2024.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets utgång.

Andra händelser under och efter kvartalet

 • Ett abstract avseende den pågående studien vid Universitetet i Kent har accepterats för presentation vid den Internationella Olympiska Kommitténs sjunde konferens om förebyggande av idrottsrelaterade skador och sjukdomar. Abstractet kommer också att publiceras i British Journal of Sports Medicine.
 • Tillsammans med sina partners diskuterar bolaget lansering i Kina och Japan. Baserat på de nya forskningsresultaten utvärderas optimala produkt­påståenden och klassificeringar.
 • Utbyggnaden av produkt­ionskapacitet vid anläggningen i Reykjavik har fortsatt under året och anläggningen är nu redo att hantera en omfattande produkt­ionsökning.
 • Lägre försäljning än förväntat utanför Enzymaticas egna marknader Sverige, UK och Island har föranlett diskussioner med nuvarande samarbetspartners för att utvärdera konstruktiva vägar framåt.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.