ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q4/2022: Ett år som lade grunden för tillväxt

Regulatorisk information

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory Research en in-vitro studie från det medicinska universi-tetet i Innsbruck som visar att ColdZyme hindrar de utbredda och mycket smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från att fästa vid och infektera mänskliga celler. Enligt forskargruppen som genomfört studien innebär detta en möjlighet att ColdZyme kan användas för att förhindra spridning av SARS-CoV-2. Fortsatta kliniska studier krävs för att bekräfta effekten in-vivo. 
 • Inga väsentliga händelser har rapporterats
  efter kvartalets utgång.

 

Andra händelser under kvartalet

 

 • Universitetet i Kent (Storbritannien) inledde i november en dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie för att undersöka de förebyggande effekterna av ColdZyme på infektioner i de övre luftvägarna hos elitidrottare. Studien bygger vidare på en tidigare studie 2020 från samma forskargrupp, som visade att behandling med ColdZyme kan minska antalet förlorade träningsdagar. Målet är att studien presenteras hösten 2023 inför kommande förkylningssäsong.

 

Fjärde kvartalet

Januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,6 MSEK (18,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,6 MSEK (-10,5).
 • I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 5,6 MSEK som effekt av omförhandling av avtal med en av bolagets samarbetspartners.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14 SEK (-0,07).
 • Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -27,7 MSEK (-6,6). Kassaflödet påverkades av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 18,5 MSEK.

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,9 MSEK (57,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -68,2 MSEK (-45,2).
 • I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 14,2 MSEK som effekt av omförhandling av avtal med två av bolagets samarbetspartners
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,44 SEK (-0,31).
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -65,4 MSEK (-35,9). Kassaflödet påverkades av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 18,5 MSEK.
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 88,2 MSEK varav 69,0 MSEK avser nyemission i september.
 • Nettokassan uppgick till 28,4 MSEK (29,0).

 

”I slutet av det fjärde kvartalet 2022 och under inledningen av det första kvartalet 2023 ser vi att försäljningen är starkare än mot-svarande period för ett år sedan. Försäljningen till konsument i Sverige ökar och vår marknadsandel är fortsatt stark. Försäljningen till våra partners utanför Sverige bedöms öka igen när våra partners lager minskar som ett resultat av att förkylningarna återvänder. Det tuffa 2022 medförde förbättrade strukturer och processer och ett tätare samarbete med våra partners. Därför ser jag med tillförsikt på 2023. Enzymatica står rustat för comeback”, säger Claus Egstrand, VD.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2023, kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.comEnzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.