ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission av aktier

Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har publicerat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Enzymatica offentliggjorde den 16 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Bolagets webbplats. Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden och förväntas tillföra Bolaget cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK.

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Enzymaticas webbplats www.enzymatica.com samt på Hagberg & Aneborns webbplats www.hagberganeborn.se. Informationsmemorandumet är enbart tillgängligt på svenska.
 

Tidplan för Företrädesemissionen

21 februari 2024 Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter 

22 februari 2024 Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter 

23 februari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen

28 februari – 13 mars 2024 Teckningsperiod

28 februari – 8 mars 2024 Handel i teckningsrätter

14 mars 2024  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

 

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom Informationsmemorandumet.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Nyemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Nyemissionen understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Nyemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och annan aktiemarknadsrättslig reglering.

 

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).