ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica offentliggör utfall i företrädesemissionen

Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, RYSSLAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen för Enzymatica AB (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den företrädesemission som offentliggjordes den 16 februari 2024 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen tecknades fullt ut och Bolaget tillförs cirka 27,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 72,7 procent med stöd av teckningsrätter och 7,9 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel av Företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden från Bolagets tre största ägare genom hel- eller delägda bolag samt styrelseordförande och VD.

Teckningstiden för Enzymaticas Företrädesemission avslutades den 13 mars 2024. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen totalt tecknades fullt ut, varav 72,7 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 7,9 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Resterande del, motsvarade 19,4 procent, tecknades av Bolagets tre största ägare samt bolagets ordförande och VD i enlighet med ingångna garantiåtaganden. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 3 kronor per aktie och Bolagets tillförs ca 27,4 MSEK före emissionskostnader.

Nyemissionen säkerställer rörelsekapital för verksamheten och skapar en stabil grund för förhandlingar med intressenter när det gäller expansion på befintliga och nya marknader. Under teckningsperioden kom det mycket positiva beskedet att ColdZyme som en av de första förkylnings- och influensaprodukt­erna certifierats enligt EU-förordningen MDR. Det innebär långsiktigt positiva effekter för vår försäljning”, säger Claus Egstrand, VD.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Enzymatica med 365 015,32 SEK till 6 935 291,29 SEK. Det totala antalet aktier i Bolaget ökar från 164 256 840 till 173 382 220.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq First North Growth Market beräknas bli den
29 mars 2024. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market omkring den 4 april 2024. Ovanstående är det slutliga utfallet i Företrädesemissionen, således kommer inga ytterligare pressmeddelanden om utfallet i Företrädesemissionen att avges.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Enzymatica. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Enzymatica har endast skett genom det informationsmemorandum som hållits tillgängligt på Bolagets hemsida ("Informationsmemorandumet").

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Företrädesemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Företrädesemissionen understeg 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enzymatica för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Företrädesemissionen riktades inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Företrädesemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.