ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas nyemission är säkerställd till 100 procent

Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

 

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) beslutade den 16 februari 2024 att genomföra en nyemission om 27,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsen har nu ingått avtal med bolagets tre största aktieägare samt styrelseordförande, två styrelseledamöter och VD om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 27,4 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Enzymatica har i samband med företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med Bolagets tre största aktieägare, styrelseordförande, två styrelseledamöter samt Bolagets VD om 14,0 Mkr, motsvarande cirka 51,1 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått emissionsgarantier om totalt 13,4 Mkr, motsvarande cirka 48,9 procent av företrädesemissionen, med bolagets tre största ägare genom hel- eller delägda bolag samt styrelseordförande och Bolagets VD. Garantiersättningen uppgår till 10,5 procent av det garanterade beloppet. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 27,4 Mkr, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com