ENZY  
SEK  %
Logotype

Interimsresultat från oberoende klinisk studie av ColdZyme® visar att sjukdomstiden minskar med cirka 5 dagar

Regulatorisk information
University of Kent har tidigare i eftermiddag publicerat interimsresultat från den pågående dubbelblinda, placebokontrollerade, randomiserade om effekterna av ColdZyme och produkt­ens effekt på behandling av symtom och varaktighet av övre luftvägsinfektioner (URTI). Interimsresultat har visat att Enzymaticas ColdZyme® orala spray minskar mängden rhinovirus och minskar antalet sjukdagar med cirka fem dagar, där antalet sjukdagar är studiens primära effektmått.

Studien är en oberoende, utredare initierad in vivo-studie ledd av Glen Davison, professor i sport- och träningsvetenskap och forskare i träningsimmunologi vid University of Kent, i England.

Glen Davison forskar på effekter av träning och motion på immunsystemet och kroppens motståndskraft mot infektioner. Huvudsakligt fokus är utvärdering av produkt­er och åtgärder som kan bidra till att förhindra övre luftvägsinfektioner, såsom förkylning. Glen Davison och hans forskarteam har studerat effekterna av just ColdZyme® sedan 2017 och publicerade den första studien för fyra år sedan.

"Denna studie är nu avslutad och vi håller på att slutföra all slutlig analys etc. Vi hoppas kunna publicera de fullständiga vetenskapliga och sakkunniggranskade resultaten senare i år. Resultaten är riktigt spännande och minskningen av sjukdomslängden (minskad med ca fem dagar) kan vara till verklig praktisk nytta för idrottare och den bredare befolkningen." säger professor Glen Davison.

"De första observationer som tillkännagavs i september förra året har visat att symtomen är mildare och att sjukdomstiden är kortare. De senaste uppgifterna från mer än totalt 100 studiedeltagare fortsätter att validera de initiala resultaten, och utbytesanalysen visar lägre virusmängd (för Rhinovirus, den vanligaste URT-orsakande patogenen). Vi väntar med tillförsikt på slutförandet av professor Glen Davisons studie och de slutliga resultaten, säger Claus Egstrand, VD för Enzymatica.

Studien är prövarinitierad, prospektiv, dubbelblind, placebokontrollerad och randomiserad. Studien omfattar cirka 160 idrottare inom uthållighetsidrotter, uppdelade i två grupper, där den ena fick ColdZyme och den andra placebo. Deltagarna har fört träningsdagbok och fyllt i en daglig enkät om symtom i de övre luftvägarna. När deltagarna upplevde symtom tog de halsprover och började använda munsprayen enligt instruktionerna.

Se officiellt pressmeddelande från University of Kent/ Länk till interimresultaten

Fakta ColdZyme®  

ColdZyme® bildar direkt en fysisk barriär­ i munnen och halsen som täcker, fuktar och skyddar munhålan och halsen, fångar in virus och inaktiverar och hämmar förmågan hos infångade virus att infektera celler och föröka sig. Den receptfria munsprayen har certifierats enligt EU-regleringen MDR (klass III) av Eurofins, ett godkänt europeiskt kontrollorgan för medicintekniska produkt­er. Certifieringen innebär skärpta krav på bevisen för klinisk validitet, säker design och marknadsövervakning. ColdZyme® produkt­erna är nu MDR-certifierande med följande utökade avsedda användning: 

  • Behandla och lindra förkylnings- och influensaliknande symtom.

och med följande utökade produkt­påståenden:

  • Skyddar mot virus som orsakar förkylnings- och influensaliknande infektioner i de övre luftvägarna.
  • Förkortar varaktigheten för förkylnings- och influensaliknande infektioner i de övre luftvägarna om det används vid ett tidigt stadium av infektionen.
  • Lindrar förkylnings- och influensaliknande symtom, inklusive halsont.

Läs mer på www.ColdZyme.se


Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juni 2024, kl. 16:50 CET.

Nedladdningar