ENZY  
SEK  %
Logotype

Styrelsen i Enzymatica beslutar om nyemission om 27,4 MSEK

Regulatorisk information

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER ÄN VAD SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Styrelsen i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om 27,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare genom att utnyttja bemyndigandet om nyemission av aktier från årsstämman 2023 (”Nyemissionen”). Syftet med Nyemissionen är att säkerställa rörelsekapital för verksamheten samt skapa en stabil grund för förhandlingar med intressenter avseende expansion på befintliga och nya marknader. Enligt villkoren i Nyemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Enzymatica till en (1) teckningsrätt. Arton (18) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 3,00 SEK per aktie. Bolaget avser att säkerställa Nyemissionen till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Bakgrund och motiv
Enzymatica AB utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna baseras på en patenterad enzymformulering, Penzyme, som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets största produkt­ baserad på Penzyme-plattformen är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på drygt 30 marknader på fyra kontinenter.

Under 2023 presenterade Enzymatica revolutionerande forskningsresultat från oberoende forskargrupper i Österrike och Storbritannien. En forskargrupp vid det medicinska universitetet i Innsbruck har sedan tidigare visat att ColdZyme blockerar luftburna virus från att fästa vid mänskliga celler. Detta har inkluderat flera varianter av SARS-CoV-2-viruset. I augusti 2023 kunde samma forskarlag visa att ColdZyme sänker virusmängden i redan infekterade celler, genom att applicera ColdZyme på celler som infekterats med influensa A-virus. Forskarna anser att det är troligt att ColdZyme har samma effekt även på andra virus i de övre luftvägarna.

Vid universitetet i Kent pågår en dubbelblind och placebokontrollerad klinisk studie där elitidrottare använder antingen ColdZyme eller placebo när de märker förkylnings- eller influensasymptom. De första resultaten från studien presenterades i september 2023 och visade att ColdZyme statistiskt signifikant minskar mängden rhinovirus och symptom på halsont jämfört med placebo. Rhinovirus är den vanligaste orsaken till förkylning. Efter dessa anmärkningsvärda resultat har studien utökats och slutresultatet kommer att presenteras under andra kvartalet 2024.

En bakomliggande orsak till Bolagets kapitalbehov är att pandemin fick starkt negativa effekter för Enzymaticas försäljning, i synnerhet under åren 2021–2022. Den sociala distanseringen gjorde att färre konsumenter besökte apotek och butiker och det var tydligt att konsumenterna i första hand sökte lindrande produkt­er som halstabletter och nässpray. Enzymatica hade under 2020 lanserat ColdZyme på flera stora marknader (bland annat Italien och Frankrike) och Bolagets partners hade byggt stora lager. Dessa har inneburit att försäljningen till partners varit mycket låg under de senaste åren.

Enzymatica har arbetat intensivt för att säkerställa certifiering enligt det nya europeiska regelverket MDR. Arbetet har varit mycket omfattande och bedömningen är att certifieringen kommer att kunna meddelas av Bolagets anmälda organ Eurofins under våren 2024. Certifieringen innebär en förstärkning av de hälsopåståenden som får användas i marknadsföringen av produkt­en. Direkt efter godkännande kan förpackningar börja produceras med ny märkning och med nya tydligare hälsopåståenden.

MDR-certifieringen bedöms få en starkt positiv effekt för Enzymaticas försäljning. Detta gäller såväl på befintliga som nya marknader. Bolaget har därför under de senaste tre åren förberett produkt­ionsanläggningen på Island för en snabb ökning i produkt­ionskapacitet. Parallellt har produkt­ionskapacitet säkrats hos Bolagets kontraktstillverkare.

Forskningsresultaten som presenterades under hösten 2023 väckte internationellt intresse och Bolaget utvärderar nu flera olika möjliga vägar framåt för lansering på nya stora marknader.

Bedömningen är att Enzymaticas befintliga rörelsekapital inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov. Den förestående Nyemissionen stärker Bolagets finansiella ställning och tillgodoser rörelsekapitalbehovet vilket skapar en stabil grund för förhandlingar med intressenter.

Villkor i sammandrag
En (1) befintlig aktie i Enzymatica berättigar till en (1) teckningsrätt. Arton (18) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Aktiekapitalet kommer därmed att öka med högst cirka 365 015 SEK och antalet aktier med högst 9 125 380 aktier. Teckningskursen är 3,00 SEK per aktie.

Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för deltagande i Nyemissionen är den 23 februari 2024. Teckningsperioden kommer att löpa från och med den 28 februari 2024 till och med den 13 mars 2024.

Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter beräknas ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 28 februari 2024 till och med den 8 mars 2024.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, och i andra hand ska sådana aktier tilldelas övriga pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

För aktier som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt ovan, ska tilldelningen ske till garanter av Nyemissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Fullständiga villkor och anvisningar för Nyemissionen kommer att framgå av det informationsmemorandum som kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.enzymatica.se innan teckningsperioden inleds ("Informationsmemorandumet").   

Preliminär tidplan för Nyemissionen

21 februari 2024 Sista dag för handel med Enzymaticas aktier inklusive teckningsrätter 

22 februari 2024 Första dag för handel med Enzymaticas aktier exklusive teckningsrätter 

23 februari 2024 Avstämningsdag för deltagande i Nyemissionen

28 februari – 13 mars 2024 Teckningsperiod

28 februari – 8 mars 2024 Handel i teckningsrätter

14 mars 2024  Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Nyemissionen

 

Rådgivare
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med Nyemissionen. Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 08:00 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom Informationsmemorandumet.

Informationsmemorandumet utgör inget prospekt i enlighet med vad som definieras i bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har varken granskats, registrerats eller godkänts av Finansinspektionen eller någon annan myndighet. Nyemissionen är undantagen prospektskyldighet i enlighet med artikel 3 (2) i Prospektförordningen och 2 kap. 1 § i lag (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning med anledning av att Bolaget inte genomfört några andra erbjudanden av värdepapper till allmänheten under de föregående tolv månaderna och att beloppet som erbjuds av Bolaget till allmänheten i Nyemissionen understiger 2,5 miljoner euro.

Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Bolaget för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt och Nyemissionen riktas inte heller till personer med hemvist i något av dessa eller andra länder där sådan persons deltagande skulle kräva andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med restriktioner eller skulle innebära krav på åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt. Ageranden i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier som tecknats i Nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act.

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar och annan aktiemarknadsrättslig reglering.