ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Fortsatt tillväxt under det första kvartalet

Regulatorisk information

                                                                       
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
                                                                                                       JANUARI- mars 2018
Fortsatt tillväxt under det första kvartalet


Första kvartalet                    

  • Nettoomsättningen uppgick till 15,1 MSEK (9,6).
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,1 MSEK (-11,4).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,13).
  • Likvida medel uppgick till 8,2 MSEK (26,0).

Väsentliga händelser under kvartalet            

  • ColdZyme® Munspray uppvisade en fortsatt tvåsiffrig tillväxt på den svenska marknaden i både värde och volym. Även en tilläggsorder från STADA för den tyska och belgiska marknaden bidrog till den goda försäljningsökningen.

Väsentliga händelser efter kvartalet 

  • Positiva resultat från en studie med elitidrottare som använt ColdZyme.
  • Enzymatica presenterade vid Öron-Näsa-Hals-kongressen i Linköping den 11 april resultaten från en in vitro-studie som visar att ColdZyme reducerar mängden av det näst vanligaste förkylningsviruset Corona med 99,9 %.                         
Nyckeltal för koncernen      
(MSEK) Jan-mar
2018
Jan-mar
2017
Helår
2017
Nettoomsättning 15,1 9,6 59,4
Bruttomarginal % 71 62 61
Rörelseresultat -9,6 -11,5 -30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,6 -8,9 -22,5
Genomsnittligt antal anställda 23 21 21

          VD-kommentar: Stark försäljning i Sverige och Tyskland


Under det första kvartalet 2018 visade Enzymatica en fortsatt god tillväxt jämfört med motsvarande kvartal 2017. Det var framför allt försäljningen på den svenska och tyska marknaden som bidrog till tillväxten. Det var det 17:e kvartalet i rad som vi visade en försäljningsökning jämfört med föregående års försäljning. Försäljningen av ColdZyme ökade med cirka 16 % i värde jämfört med knappt 10 procents tillväxt för förkylningssegmentet i sin helhet. ColdZyme hade därmed den tredje högsta tillväxten på tio i topp-listan över förkylningsprodukt­er i Sverige och stärkte sin marknadsandel som nu uppgår till 5,2 %. Försäljningen på den tyska marknaden bidrog också till vår tillväxt genom att STADA lade en uppföljningsorder.

Efter kvartalet publicerade vi två intressanta studier med ColdZyme. Den ena är en studie där elitidrottare har använt ColdZyme med positiva resultat. Studien visar att användningen av ColdZyme bidrog till att förebygga förkylning samt att förkylningarna blev mildare och kortare, vilket bekräftar resultaten från en tidigare elitidrottarstudie. Den andra är en in vitro-studie som visar att ColdZyme inaktiverar Coronavirus med 99,9 %. Coronaviruset är det näst vanligaste förkylningsviruset som även ligger bakom allvarliga sjukdomar som MERS och SARS. Tillsammans med in vitro-resultaten som publicerades 2017, har vi nu visat att ColdZyme har effekt på de fem vanligaste virustyper som orsakar förkylning.

Under kvartalet slöt vi också ett flertal viktiga samarbeten med opinionsbildare, s.k. influencersamarbeten, för att sprida budskapen om ColdZymes positiva effekter. Det är bland annat kända idrottare och hälsobloggare, exempelvis Malin Ewerlöf och Jonas Colting, som använder ColdZyme regelbundet. Vi har god erfarenhet av denna typ av samarbeten och ser det som en viktig väg för att nå centrala målgrupper såsom äldre, yngre, småbarnsfamiljer, hälsomedvetna personer och idrottare.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.