ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restriktioner i Tyskland

Regulatorisk information

                                                                 
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
                                                                                             JANUARI- DECember 2018
Stark försäljning under fjärde kvartalet, men lägre försäljning för helåret 2018 orsakat av restriktioner i Tyskland


Fjärde kvartalet                                   

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,9 MSEK (19,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,4 MSEK (-5,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,07 SEK (-0,06).
 • Likvida medel uppgick till 70,3 MSEK (10,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica tecknade avtal med ett stort japanskt läkemedelsföretag för marknadsföring och försäljning av ColdZyme® på den japanska marknaden - en av världens största health care-marknader.
   
 • Enzymatica tecknade avtal med Evergreen Health för marknadsföring och försäljning av ColdZyme i Hong Kong & Macau.
   
 • Enzymatica presenterade preliminära resultat från en stor multicenterstudie i Tyskland för utvärdering av olika förkylningsskalor som visar på signifikanta positiva effekter med ColdZyme.
   
 • Interimsresultat från en brittisk studie vid University of Kent där elitidrottare använde ColdZyme visar på en signifikant kortare sjukdomsperiod vid förkylning jämfört med de elitidrottare som inte behandlades.

             
                                                                                                                                                                               

Helåret           

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,6 MSEK (59,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -42,6 MSEK (-31,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till  -0,45 SEK (-0,35). 
 • Enzymatica genomförde en kontant nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare som tillförde bolaget 98,7 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet ska främst användas för genomförande av bolagets kliniska forsknings-program och för fortsatt internationell expansion och återbetalning av brygglån.

Väsentliga händelser efter kvartalet  

 • Enzymatica presenterade de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme under förkylningssäsongen 2018. De övertygande resultaten medför att ColdZymes produkt­påståenden stärks och breddas.
   
 • Enzymatica initierade en dubbelblind, placebokontrollerad studie för att utvärdera effekterna av ColdZyme på förkylning. Det är en omfattande studie med 600 patienter som genomförs på tio studiecentra i Tyskland.


Nyckeltal för koncernen        
(MSEK) Okt-dec
2018
Okt-dec
2017
Helår
2018
Helår
2017
Nettoomsättning 18,9 19,1 52,6 59,4
Bruttomarginal % 75 72 70 61
Rörelseresultat -6,8 -4,7 -40,6 -30,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,8 1,9 -28,8

 

 
-22,5
Genomsnittligt antal anställda 22 21 21 21

 

 

 

 

 

 

 

 

VD-kommentar: 2018 - ett framgångsrikt år med strategiska distributörsavtal, starka studieresultat och fortsatt stark tillväxt i Sverige


2018 var på många sätt ett framgångsrikt år för Enzymatica. Vi ingick tre viktiga distributörsavtal för Sydafrika, Hong Kong & Macau och inte minst för den japanska marknaden. Vi genomförde flera kliniska studier med ColdZyme med framgångsrika resultat. Dessutom säkerställde vi vår långsiktiga finansiering genom en nyemission i slutet av året som gav ett kapitaltillskott på 98,7 MSEK före emissionskostnader. Försäljningen blev lägre än föregående år, 52,6 MSEK jämfört med cirka 59 MSEK, beroende på försäljningstappet i Tyskland till följd av beslut i en regional domstol om restriktioner för marknadsföringen och därmed försäljningen av ViruProtect på den tyska marknaden. Samtidigt var utvecklingen på den svenska marknaden fortsatt mycket stark.

Enzymatica har en tydlig tillväxtstrategi och därför var det glädjande att vi kunde teckna tre strategiskt viktiga distributörsavtal under året. Sydafrika kommer att bli den första marknaden för att jämna ut ColdZymes nuvarande säsongsvariation i försäljning, eftersom förkylnings-säsongen på södra halvklotet infaller under månaderna april till september. Med avtalet för Hong Kong & Macau blir det den första asiatiska marknaden där ColdZyme kommer att lanseras. Slutligen innebär avtalet med ett av de ledande health care-företagen i Japan att vi får tillgång till en av världens största och viktigaste marknader för health care-produkt­er. Vår ambition är att lansera ColdZyme mot slutet av 2020.  Det är en kvalitetsstämpel att vi uppfyllde vår motparts mycket höga krav på samarbetspartner. En närvaro i såväl Hong Kong som Japan bör också öppna upp för avtal på andra asiatiska marknader, samtidigt som intresset från ytterligare marknader i världen är stort för Enzymatica och ColdZyme.

Under 2018 genomförde vi en multicenterstudie med ColdZyme i Tyskland, som gav mycket lovande resultat. Vid sidan av en förkortning av förkylningsperioden visade studien en tydlig symptomlindring och en påtaglig förbättring av livskvaliteten för de patienter som behandlades med ColdZyme jämfört med en kontrollgrupp som inte behandlades. Samtliga utfall hade en starkt statistisk signifikans. För att följa upp de övertygande  resultaten startade vi i januari 2019 en dubbelblind placebokontrollerad studie vid ett tiotal centra i Tyskland om totalt 600 patienter. Studien förväntas bli klar under andra halvåret 2019.

Under det fjärde kvartalet genomförde Enzymatica en nyemission med företräde för bolagets aktieägare som tillförde bolaget 98,7 MSEK före emissionskostnader. Jag är nöjd över att vi har säkerställt den långsiktiga finansieringen så att vi kan genomföra fördjupade studier på effekten av ColdZyme och fortsätta den internationella expansionen. Den framgångsrika emissionen visar också att våra huvudaktieägare har ett långsiktigt perspektiv på verksamheten och en stark tilltro på företagets framtid.

Efter en god försäljningsutveckling under det första kvartalet minskade försäljningen under våren på grund av den tyska domstolens restriktioner på marknadsföring och försäljning av ViruProtect® i Tyskland. Men genom ett mycket starkt sista kvartal hämtade vi igen en del av försäljningstappet. Under Q4 uppnådde vi ungefär samma försäljning som sista kvartalet 2017, d.v.s. ca 19 MSEK, trots ett försäljningsbortfall på knappt 6 MSEK från Tyskland för Q4 2017. Det var framför allt försäljningen i Sverige som ökade med starka 56 % jämfört med det fjärde kvartalet 2017, vilket gav den hittills högsta marknads-andelen. Såväl en generellt ökad marknadsföring genom fler aktörer inom förkylningssegmentet som vår egen omfattande marknadskampanj bidrog till den starka försäljningsökningen.

Under året lade vi också ned omfattande tid och resurser för uppgradering av produkt­ion och kvalitetslednings-system, för att möta kraven i EU:s nya regelverk för medicintekniska produkt­er (MDR), som börjar tillämpas i maj 2020. Som resultat av detta certifierades vår nya anläggning för produkt­ion av enzymer på Island enligt ISO-9001 i slutet av året. Anläggningen arbetar sedan tidigare i enlighet med Good Manufaturing Practice, GMP. Dessutom certifierades vårt kvalitetsledningssystem enligt EN ISO 13485:2016 under året.

Under 2018 lade vi fast en långsiktig strategi, som fokuserar på förkylning och förkylningsprodukt­er samt internationell expansion. Förkylningssegmentet är ett område med ett stort behov av förbättrad behandling. Med ColdZymes framgångar, vår starka kompetens inom området och ett stort intresse från internationella läkemedelsbolag och andra distributörer har vi alla förutsättningar att etablera en ledande position på utvalda marknader.

Vårt fokus för 2019 är att genomföra fördjupade kliniska studier för ColdZyme, relansera ViruProtect i Tyskland under förkylningssäsongen 2019/2020, lansera ColdZyme i Sydafrika och Hong Kong & Macau samt sluta ytterligare distributörsavtal. Vi är noga med att hitta rätt partners som har finansiella muskler, en bred distribution, är ledande på sin marknad och som har ett långsiktigt perspektiv och engagemang för ColdZyme. Jag ser att vi har alla förutsättningar för att 2019 ska bli ännu ett framgångsrikt år för Enzymatica.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2019 kl. 08.00 CET.
Adress
Enzymatica AB (publ)Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se