ENZY  
SEK  %
Logotype

Mycket stark försäljningsökning under det tredje kvartalet

Regulatorisk information

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,5 MSEK (13,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 MSEK (-9,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,05 SEK (-0,11).
 • Likvida medel uppgick till 30,7 MSEK (9,5).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica lanserade ColdZyme® Strawberry och breddade användningen till att även innefatta lindring av halsont och förkylningssymptom.
 • Försäljningen ökade starkt på den svenska marknaden och ColdZyme fortsatte att ta marknadsandelar i både värde och volym. Även försäljningen på den danska och spanska marknaden utvecklades starkt.
 • Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie av ColdZyme uppfyllde inte det primära målet om förbättrad livskvalitet vid förkylning.

Första nio månaderna

 • Nettoomsättningen uppgick till 39,2 MSEK (33,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -35,6 MSEK (-35,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,25 (-0,39).
   
Nyckeltal          
(KSEK) Q3
2019
Q3
2018
Jan-sep 2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Nettoomsättning 19,5 13,2 39,2 33,6 52,6
Bruttomarginal, % 73 70 71 67 70
Rörelseresultat -7,1 -9,2 -34,6 -33,8 -40,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -9,7 -12,2 -37,5 -30,6 -28,8
Genomsnittligt antal anställda 18 21 19 21 21

    
VD-kommentar: Stark utveckling på hemmamarknaderna

Under det tredje kvartalet visade Enzymatica en mycket stark försäljningsökning på 47 % jämfört med motsvarande kvartal 2018. Det är framför allt hemmamarknaderna Sverige och Danmark som utvecklats mycket positivt, men även Spanien visade en god utveckling. I Sverige ökade försäljningen av ColdZyme till konsument under det tredje kvartalet med 29 %, delvis som följd av att den nya smaken ColdZyme Strawberry lanserades. ColdZyme Strawberry har tagits emot mycket väl av apotek och kunder, och under nästa år står fler marknader på tur för den nya smaken. Under samma period växte marknaden för förkylningsprodukt­er med drygt 8 %. ColdZyme har en mycket stark position på den svenska marknaden – enligt en SIFO-undersökning från 2019 använder cirka 600 000 svenskar ColdZyme regelbundet. En tidigare studie har också visat att ColdZyme är den förkylningsprodukt­ som svensk apotekspersonal främst rekommenderar. I Danmark mer än fördubblades försäljningen av ColdZyme under det tredje kvartalet medan förkylningssegmentet växte med cirka 12 % i värde. Även här bidrog lansering av ColdZyme Strawberry till den starka försäljningstillväxten.

Baserat på de positiva resultaten från den tyska multicenterstudien 2018 breddade vi under kvartalet produkt­påståendena för ColdZyme till att även omfatta lindring av halsont och förkylningssymptom.

ColdZymes produkt­påståenden är idag att förkylnings-sprayen reducerar risken för förkylning, kan förkorta förkylning samt lindra förkylningssymptom och halsont. I den nyligen genomförda placebo-kontrollerade studien av ColdZyme kunde vi inte påvisa statistiskt säkerställd signifikans för det primära målet om förbättring av livskvaliteten, men detta påverkar inte nuvarande produkt­påståenden.

Vi har ett intensivt och spännande fjärde kvartal framför oss. Vi är väl positionerade med ColdZyme för att få en fortsatt positiv försäljningsutveckling på såväl hemma-marknaderna som andra marknader under förkylnings-säsongen. Under det tredje kvartalet fick vi den första ordern på ColdZyme för Hong Kong & Macau inför en förväntad lansering vid årsskiftet. Vi har även ett flertal pågående diskussioner med distributörer för nya marknader.

Fredrik Lindberg, VD

Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se