ENZY  
SEK  %
Logotype

Kallelse till årsstämma 2020 i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 5 maj 2020 kl. 14:30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 14:00.

Vänligen observera att:

 • Med anledning av den rådande situationen kommer inte någon förtäring eller underhållning att erbjudas på årsstämman.
 • För aktieägare som känner oro för smittspridning påminns om möjligheten att delta via ombud. Personer som har befunnit sig i ett riskområde, tillhör någon riskgrupp eller har varit i kontakt med någon som är smittad med COVID-19 bör endast delta via ombud. Fullmaktsformulär för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns tillgängligt för nedladdning på www.enzymatica.se.

  För mer information och eventuella uppdateringar om försiktighetsåtgärder på årsstämman, besök www.enzymatica.se.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget tisdagen den 28 april 2020, dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 28 april 2020, gärna före klockan 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg. Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 28 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  (a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  (b) Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  (c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 11. Val av
  (a) Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  (b) Styrelsens ordförande
  (c) Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till beslut om resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 49 228 873 kronor, inklusive årets förlust om ‑43 019 296 kronor, ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Förslag till styrelse och revisorsval samt arvoden (punkterna 9-11)
Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång 2019. Valberedningen utgörs därmed av styrelsens ordförande Bengt Baron, Mats Andersson genom Danica Pension m. fl. bolag samt privat, Björn Algkvist genom Fibonacci Asset Management AB, Guðmundur Pálmason representerande Fortus hf. och Håkan Roos representerande Roosgruppen AB.

Förslag enligt punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag enligt punkt 10: Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden (tidigare 50 000 kronor) och 50 000 kronor till ledamoten i revisionsutskottet (tidigare ingen ersättning). Om styrelsen, till följd av hög arbetsbelastning eller av annan anledning, beslutar att revisionsutskottet ska bestå av två eller fler ledamöter utöver ordföranden ska arvode utgå med 100 000 kronor till ordföranden samt 25 000 kronor till respektive ledamot. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.

Valberedningen föreslår att Bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Förslag enligt punkt 11: Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, och Louise Nicolin samt nyval av Fredrik Lindberg som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Per-Arne Pettersson att utses till huvudansvarig revisor.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsen föreslår att riktlinjer för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i Bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.

Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, VD och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare och varje förändring av redan avtalade åtaganden om ersättning efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Dessa riktlinjer ska som längst gälla fram till årsstämman 2024. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

De nu föreslagna riktlinjerna är mer detaljerade än tidigare för att uppfylla nya lagkrav. Ändringarna medför inte några väsentliga ändringar i ersättningsstrukturen.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna
Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens förslag till riktlinjer. Med ersättningsutskottets rekommendation som grund ska styrelsen när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst var fjärde år, upprätta förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Vid beredningen av styrelsens förslag har ersättningar och anställningsvillkor för Bolagets övriga anställda beaktats vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Former av ersättning m.m.
Bolagets långsiktiga mål och affärsstrategi är att fortsätta växa genom att öka marknadsandelen och stärka positionen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla fler unika hälsoprodukt­er genom Bolagets enzymteknologi. Utgångspunkten är att Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens, erfarenhet och expertis att nå uppställda verksamhetsmål, implementera Bolagets affärsstrategi samt tillvarata Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Ersättningen ska vara marknadsmässig. I den mån styrelseledamot utför arbete för Bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Sådant arvode ska vara förenligt med riktlinjerna.

Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, erfarenhet, kompetens och prestation. Bolaget erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för Bolaget. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer och beror av i vilken utsträckning de i förväg uppställda målen uppfylls inom ramen för Bolagets verksamhet. Målen kan omfatta såväl finansiella som icke-finansiella kriterier, vilka ska vara förutbestämda och mätbara. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. Rörlig ersättning ska vara relevant och rimlig i förhållande till total ersättning och ska inte överstiga 30 procent av fast årslön.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Pension och upphörande av anställning
Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden. Avgifterna för sådana tjänstepensionsförsäkringar ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal (vilket kan innebära en rätt till förtidspension), och praxis i det land där respektive ledande befattningshavaren är stadigvarande bosatt. Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga fast lön och förmåner under 18 månader. Vid den ledande befattningshavarens egen uppsägning får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader och avgångsvederlag ska inte utgå.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft. Det ingår i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Förslag till beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2020/2023”), på följande villkor:

A. Riktad emission av teckningsoptioner
Högst 2 800 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023.

Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Bolagets helägda dotterbolag Enzymatica Care AB, org. nr 556701-7495 (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast inom två veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB i anslutning till utgången av mätperioden den 19 maj 2020. Betalning ska erläggas i samband med teckning.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 30 september 2023.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget under perioden från och med den 6 maj 2020 till och med den 19 maj 2020. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i Bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 112 000,04 kronor.

B. Överlåtelse av teckningsoptioner
Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda och konsulter i Bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken Bolaget är moderbolag, i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt ovan.

Styrelsen för Bolaget beslutar om tilldelning av teckningsoptioner, vilken ska ske i enlighet med följande fördelning, varvid det noteras att fördelningen av teckningsoptioner kan skilja sig åt mellan deltagarna i respektive kategori:

Befattning Antal teckningsoptioner
VD Högst 1 000 000
Övriga ledande befattningshavare (f.n. 5 personer) Lägst 100 000 och högst 500 000 per person
Övriga anställda / konsulter (f.n. 18 personer) Lägst 20 000 och högst 100 000 per person

Första tilldelning beräknas ske under maj 2020.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning kan inte ske

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda och konsulter i Bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken Bolaget är moderbolag, eller sådana anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet anställda och konsulter i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2021.

Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 förutsätter att deltagaren innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning ska Bolaget, såvida det inte medför negativa beskattningskonsekvenser för Bolaget eller deltagaren, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

Såvitt avser deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2020/2023.

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2020/2023
Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2020/2023 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av Bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2020/2023 överlåts till marknadsvärde är det Bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2020/2023. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2020/2023 inte medföra några kostnader av betydelse för Bolaget och av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 2 800 000 teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 2 800 000 nya aktier att utges, motsvarande en utspädning om cirka 1,9 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie” för helåret 2019.

Bolaget har sedan tidigare två utestående personaloptionsprogram, Personaloptionsprogram 2017/2023 I och Personaloptionsprogram 2017/2023 II, beslutade vid årsstämman 2017 respektive av extra bolagsstämma i oktober 2017 (tillsammans ”Personaloptionsprogrammen”). Personaloptionsprogrammen omfattar sammanlagt 3 740 000 personaloptioner, varvid 4 915 108 teckningsoptioner har emitterats till Dotterbolaget för att säkerställa leverans av aktier och för säkring av sociala avgifter. Varje teckningsoption i Personaloptionsprogrammen berättigar till teckning av en ny aktie och Personaloptionsprogrammen löper ut i augusti 2023. Om samtliga teckningsoptioner som getts ut i Personaloptionsprogrammen utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 4 915 108 nya aktier att utges, motsvarande en utspädning om cirka 3,3 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning.

Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna i Personaloptionsprogrammen, respektive föreslås utges under Teckningsoptionsprogram 2020/2023, utnyttjas kommer totalt 7 715 108 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5,1 procent av Bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsens förslag till Teckningsoptionsprogram 2020/2023 har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Beslut enligt punkten 14 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 12 och 13 kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, senast från och med den 14 april 2020 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 142 823 696. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se under fliken Årsstämma 2020 på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se.Lund i mars 2020
Enzymatica AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com
        
Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com 


Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme® en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök: www.enzymatica.se och 
www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden
       
Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Tel: 08-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se