ENZY  
SEK  %
Logotype

Den långsiktiga planen står fast i en utmanande tid

Regulatorisk information
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021:

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • De kinesiska och amerikanska patentverken lämnade förhandsbesked om att de avser att bevilja patent för Kina respektive USA för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme.
   
 • Claus Egstrand tillträdde som VD den 9 september 2021, cirka tre månader tidigare än planerat, efter att han kunnat avsluta andra engagemang i förtid. Therese Filmersson återgick till sin tidigare roll som CFO och utsågs samtidigt till vice VD.

 

 • Vid en extra bolagsstämma den 18 oktober 2021 fattades beslut om ett incitamentsprogram för VD Claus Egstrand genom personaloptionsprogram, en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
 • Styrelsen fattade den 2 november 2021 beslut om finansiella mål för bolaget. Nettoomsättningen ska 2026 uppgå till minst 600 MSEK med en EBIT-marginal på minst 28 %.

Tredje kvartalet

Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 15,4 MSEK (28,3).
 • Periodens resultat uppgick till -6,1 MSEK (-1,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  -0,04 SEK (-0,01).
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till
  -16,2 MSEK (3,4).
 • Nettoomsättningen uppgick till 38,5 MSEK (69,0).
 • Periodens resultat uppgick till -34,6 MSEK (-12,9).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  -0,24 SEK (-0,09).
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till
  -29,3 MSEK (-2,4).
 • Nettoskulden uppgick till -35,7 MSEK (-18,8).

 

VD Claus Egstrand kommenterar:
”Även om det har varit en utmanande period för Enzymatica ser vi med tillförsikt på framtiden. Vi har en fantastisk produkt­, starka och erfarna partners och är övertygade om att intresset bland konsumenter för att skydda sig mot virusinfektioner är stort efter pandemin. När det gäller den allmänna utvecklingen under Q3/2021 såg vi hur smittspridningen av förkylningsvirus rörde sig mot det normala, och vi ser en positiv utveckling på marknader som Polen och Rumänien. Vi räknar dock med en fördröjning med upp till sex månader i försäljningen till våra partners. Det finns många positiva tecken och vi bedömer att förkylnings/influensamarknaden fortsätter att återhämta sig i Q4/2021 och Q1/2022. Det är alltid svårt att förutspå framtiden, men vi är försiktigt optimistiska om en god försäljningstillväxt under 2022 jämfört med 2021.”

(MSEK)

Q3

2021

Q3

2020

Jan-sep 2021

Jan-sep 2020

Helår

2020

Nettoomsättning

15,4

28,3

38,5

69,0

111,2

Bruttomarginal, %

64

74

54

72

68

Rörelseresultat

-6,0

-2,2

-34,7

-13,9

-12,1

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-16,2

3,4

-29,3

-2,4

-10,7

Nettoskuld

 

 

-35,7

-18,8

-9,2

Genomsnittligt antal anställda

24

18

24

18

18

 

Delårsrapporten finns tillgänglig i sin helhet på www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2021 kl. 08:50 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Claus Egstrand, Chief Executive Officer, Enzymatica AB
Telefon: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, Kommunikationschef, Enzymatica AB
Telefon: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

 

 

OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkt­erna är baserade på en barriärteknik som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på 30-tal marknader på tre kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se