ENZY  
SEK  %
Logotype

Fortsatt lägre försäljning till följd av pandemin men viss stabilisering

Regulatorisk information

Andra kvartalet                                   

 • Nettoomsättningen uppgick till 6,1 MSEK (13,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,7 MSEK (-11,7).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,14 SEK (-0,08).
 • Likvida medel uppgick till 64,8 MSEK (30,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymaticas försäljning under kvartalet minskade jämfört med andra kvartalet 2020 till följd av pandemin med färre förkylningar. Förkylnings-marknaderna i Sverige och på andra marknader började dock att återhämta sig under kvartalet.

 • Enzymaticas företrädesemission avslutades den 2 juni och bolaget tillfördes 59,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades fullt ut och var garanterad av bolagets tre största ägare.

 • Det japanska patentverket beviljade Enzymaticas patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i förkylningssprayen ColdZyme® för den japanska marknaden. Patentet gäller till 2036.

 • Enzymatica meddelade att bolaget lanserar ColdZyme på Amazon i Sverige och Storbritannien, vilket kommer att förbättra tillgången på produkt­en och ge en ökad exponering av varumärket.

 • Charlotte Andersson utsågs till ny Director Quality Assurance och Stefan Olsson till kommunikationschef.

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 23,1 MSEK (40,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -28,5 MSEK (-11,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till SEK -0,20 (-0,08).

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Den 12 juli meddelade Enzymatica att bolaget har utlicensierat exklusiva rättigheter till sin tyska samarbetspartner STADA för att marknadsföra och sälja ViruProtect® (ColdZyme) i Vietnam. Den vietnamesiska egenvårdsmarknaden beräknas omsätta cirka 2 miljarder euro och öron-näsa-halssegmentet cirka 20 miljoner euro.
 • Den 13 juli meddelade Enzymatica att styrelsen har utsett Claus Egstrand, bolagets nuvarande Chief Operating Officer, till ny VD för Enzymatica. Han tillträder sin nya tjänst senast den 1 januari 2022. Claus Egstrand efterträder Therese Filmersson som varit t f VD sedan juni 2020 och som kommer att återgå till rollen som CFO.

Coronapandemins påverkan
Coronapandemin med social distansering, förbättrad handhygien och färre sociala kontakter resulterade i att förkylningsmarknaderna i Sverige och internationellt halverades under det första kvartalet, men marknaderna började stabiliseras under det andra kvartalet. Enzymatica bedömer att förkylningsmarknaderna kommer fortsätta att återhämta sig under det andra halvåret 2021 när ländernas vaccinationsprogram planeras vara genomförda inför förkylningssäsongens inledning under Q4 2021. Företaget ser inte några andra direkta effekter på verksamheten av covid-19 vad gäller produkt­ion, logistik, sjukfrånvaro mm.

 

Nyckeltal

(KSEK) Q2
2021
Q2
2020
H1
2021
H1
2020
Helår
2020
Nettoomsättning 6,1 13,9 23,1 40,7 111,2
Bruttomarginal, % 29 58 47 71 68
Rörelseresultat -20,0 -11,9 -28,7 -11,7 -12,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14,4 -1,3 -13,1 -5,8 -10,7
Genomsnittligt antal anställda 24 18 24 18 18

 

Ordförande-kommentar: Nyemissionen säkerställer kapital för fortsatt expansion

Effekterna av pandemin fortsatte att påverka Enzymaticas försäljning negativt under det andra kvartalet. Samtidigt ser vi tecken på att marknaderna håller på att vända om än från låga nivåer. Under kvartalet genomförde vi en företrädesemission och har därmed säkerställt företagets kapitalbehov för att fortsätta vår internationella expansion. Enzymatica fick också godkänt patentet för en av nyckelkomponenterna i ColdZyme för den japanska marknaden samt tog i bruk ett nytt affärssystem.

Enzymaticas försäljning under det andra kvartalet uppgick till 6,1 MSEK jämfört med 13,9 MSEK under motsvarande period 2020. Den lägre försäljningen är hänförlig till effekterna av pandemin med social distansering, bättre handhygien och färre sociala kontakter, eftersom antalet förkylningar minskat markant. Under kvartalet fick vi order för ColdZyme på marknader som Rumänien, Polen och Balkan.

Under det andra kvartalet började förkylnings-marknaderna i Sverige och internationellt att återhämta sig, och i juni (till och med vecka 25) ser vi exempelvis hur den svenska marknaden växte med 21 % jämfört med föregående år. I Australien, som befinner sig i början på sin förkylningssäsong, visar marknadsdata att marknaden fortsätter att återhämta sig och kan just nu jämföras med nivåerna innan pandemin.

Under kvartalet genomförde vi en företrädesemission som tillfört bolaget 59,1 MSEK före emissionskostnader. Emissionen tecknades fullt ut, varav 55,6 % med stöd av teckningsrätter, 4,6 % utan stöd av teckningsrätter och resterande del, 39,8 %, tecknades av Enzymaticas tre största ägare enligt garantiåtaganden. Det visar att våra största ägare har en fortsatt stark tilltro till bolaget och dess potential framöver. Genom emissionen har vi säkerställt kapital för att fortsätta våra internationella satsningar, genomföra kliniska studier, stärka organisationen och supply chain samt tillgodose behovet av rörelsekapital.

Enzymatica har ett omfattande och växande patentskydd för ColdZyme. I maj beviljade det japanska patentverket patent för det torskenzym som utgör en av huvudkomponenterna i ColdZyme. Det ger oss ett femtonårigt skydd av vår produkt­ på en av världens största health care-marknader. Motsvarande patent blev godkänt inom EU och i Ryssland under 2020.

Under kvartalet tog vi i bruk ett nytt affärssystem som ger oss ett ännu bättre stöd för produkt­ion, efterfråge-planering och ekonomihantering.

Det är en omfattande investering som säkerställer ett viktigt verksamhetsstöd för att framgångsrikt kunna hantera den internationella expansionen.

Efter kvartalet utsåg styrelsen Claus Egstrand till ny VD för bolaget, och han tillträder sin nya tjänst senast den 1 januari 2022. Claus har arbetat för Enzymatica sedan 2017, först som Chief Commercial Officer och sedan som Chief Operating Officer. Det är en styrka att vi har gjort en intern rekrytering och Claus har en perfekt bakgrund med lång erfarenhet från den internationella läkemedels- och medicintekniska industrin. Han har vid upprepade tillfällen visat förmåga att kunna leda uppbyggnaden av verksamheter med tvåsiffriga tillväxttal, både vad gäller intäkter och vinst. Vi är mycket tacksamma för Claus fortsatta, starka engagemang för Enzymatica.

Liksom under det senaste kvartalet kommer vi oförtröttligt fortsätta arbetet under Q3 med att stötta våra distributörer på existerande marknader, vid lanseringen av ColdZyme på nya marknader och sluta ytterligare distributörsavtal för nya geografiska marknader. Vi fortsätter också arbetet med kliniska studier och det regulatoriska arbetet för att väl förbereda oss inför MDR, det nya regelverket för medicintekniska produkt­er. Försäljningsutvecklingen bedöms fortsatt ojämn, såväl på grund av pandemins effekter som på den uppbyggnadsfas som bolaget befinner sig i. I takt med att vaccinations-programmen genomförs i Sverige och internationellt är vi övertygade om att förkylningsmarknaderna kommer att återhämta sig. Vi har börjat se en mindre återhämtning under Q2 och bedömer att en mer kraftfull återhämtning kommer att ske under kommande förkylningssäsong, d.v.s. under Q4 2021 och Q1 2022.

Bengt Baron, Arbetande styrelseordförande
 

Frågor kring rapporten besvaras av:
Bengt Baron, arbetande styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, tf VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2021 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244

Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00

Email: certifiedadviser@penser.se