ENZY  
SEK  %
Logotype

Positivt rörelseresultat och nästan fördubblad försäljning för det fjärde kvartalet

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet                                   

 • Nettoomsättningen uppgick till 42,3 MSEK (22,2).

 • Resultat efter skatt uppgick till -0,3 MSEK (-5,3).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,00 SEK (-0,04).

 • Likvida medel uppgick till 24,0 MSEK (29,3).

Väsentliga händelser under kvartalet   

 • Enzymatica fortsatte sin internationella expansion. Sanofi lanserade ColdZyme® i Frankrike och Italien under sina etablerade förkylningsvarumärken Physiomer® Stop Virus och Zerinol® Virus Defence.

 • Enzymatica tecknade avtal med MS Pharma för MENA – Mellanöstern och Nordafrika, samt utökade avtalet med STADA för Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-länder (Commonwealth of Independent States – tidigare sovjetrepubliker) samt för Norden, exklusive Sverige. Totalt har Enzymatica ingått avtal för ColdZyme på ett 50-tal marknader.

 • ColdZyme stärkte sin position på den svenska marknaden. I en minskande förkylningsmarknad på grund av social distansering och färre butiksbesök till följd av covid-19 ökade ColdZyme sin marknadsandel från 7,1% till 7,4%.

 • Enzymaticas partner Chemipal lanserade ColdZyme på den israeliska marknaden.

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 111,2 MSEK (61,3).

 • Resultat efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (-41,0).

 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,09 SEK (-0,29).

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Enzymatica gjorde två strategiska rekryteringar genom att anställa Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial – båda med lång erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin.

Coronapandemins påverkan

 • Coronapandemin påverkade totalmarknaden och därmed Enzymaticas försäljning negativt på redan etablerade marknader som Sverige och Danmark till följd av åtgärder som social distansering och bättre handhygien. Dessutom har färre konsumenter besökt apoteken för att undvika kontakter. I övrigt ser inte företaget några direkta effekter på verksamheten av covid-19 vad gäller produkt­ion, logistik, sjukfrånvaro mm. Enzymatica bedömmer att företagets fortsatta tillväxt främst sker genom expansion på de nya marknaderna medan pandemin förväntas fortsätta hålla tillbaka försäljningen på redan etablerade marknader till dess ländernas vaccinationsprogram har genomförts.
 

Nyckeltal för koncernen

(MSEK) Okt-dec
2020
Okt-dec
2019
Helår
2020
Helår
2019
Nettoomsättning 42,3 22,2 111,2 61,3
Bruttomarginal % 61 77 68 73
Rörelseresultat 1,8 -7,0 -12,1 -41,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,2 -0,1 -10,7 -37,6
Genomsnittligt antal anställda 20 17 18 19

       

Ordförande-kommentar: Stark avslutning på ett mycket framgångsrikt år

2020 var ett mycket  framgångsrikt år för Enzymatica. Vi ökade försäljningen med över 80 % under året och för det fjärde kvartalet nästan fördubblade vi försäljningen och visade ett positivt rörelseresultat. Vår internationella expansion tog verkligen fart genom många nya distributörsavtal och lansering av ColdZyme på nya marknader. ColdZyme stärkte också sin marknadsposition på den svenska marknaden. Vi nådde en milstolpe genom att ColdZyme re-certifierades och blev godkänt enligt klass III  för medicintekniska produkt­er inom EU. Vidare beviljades ett EU-patent för en av nyckelkomponenterna för ColdZyme, vilket ger ett patentskydd för produkt­en fram till 2035. Slutligen genomförde vi flera studier med ColdZyme, bland annat en klinisk studie med elitidrottsmän i Storbritannien och inte minst en in vitro-studie med ColdZyme och SARS-CoV-2 – viruset som orsakar covid-19.

Under 2020 ökade vår omsättning med 81 %, från drygt 61 MSEK till över 111 MSEK. Det var främst försäljningen på nya marknader, i huvudsak i Europa, som bidrog till tillväxten samt försäljningen i Storbritannien som ökade kraftigt under det första kvartalet. Bolagets starka tillväxt genererades trots en tillbakagång på etablerade och mer mogna marknader, speciellt under det fjärde kvartalet på grund av pandemin, vilket även påverkade vår försäljning negativt i dessa länder. Såväl kassaflöde från den löpande verksamheten som rörelseresultatet (EBIT) för 2020 förbättrades kraftigt, från drygt -37 MSEK till drygt -10 MSEK respektive från knappt -42 MSEK till -12 MSEK, främst relaterat till den starka försäljningsökningen och god kostnadskontroll.

Rörelseresultatet för 2020, som uppgick till -12,1 MSEK, påverkades av sociala kostnader med 10,3 MSEK för personaloptioner till följd av ett ökande aktiepris.

Under året levererade vi enligt vår tillväxtstrategi med stärkt marknadsposition på befintliga marknader samt expansion till nya marknader tillsammans med starka partners . I början av året ingick vi avtal med Keyuan Trade, dotterbolag till ett av Kinas största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma. Under året utökade vi och STADA vårt distributionsavtal. Först med 19 marknader i Europa, främst Östeuropa, sedan med 14 marknader som täcker Ryssland, Polen, Ukraina och CIS-länder (forna Sovjetrepubliker) och slutligen fyra nordiska länder. Totalt täcker vårt avtal med STADA idag cirka 40 marknader. Under hösten lanserade franska Sanofi, ett av världens största läkemedelsbolag inom konsumenthälsovård, ColdZyme i Frankrike och Italien under egna etablerade varumärken, vilket vi tror kommer accelerera marknadspenetrationen. Enzymatica tecknade också avtal för MENA – Mellanöstern och Nordafrika med MS Pharma. Totalt täcker vi nu över 50 marknader med ColdZyme och produkt­en är lanserad till konsument på ett 30-tal av dessa marknader. På resterande marknader planerar våra partners att lansera ColdZyme under 2021 och 2022. Exakta lanseringsdatum är avhängiga av myndigheters tillstånds-givande. Efter att Enzymatica har ingått distributionsavtal för en ny marknad tar en registreringsprocess vid som är relativt tidskrävande för en medicinteknisk produkt­. Även om cirka 12-18 månader för länder utanför EU kan vara ett riktmärke kan det variera mellan olika marknader.

Försäljningen på mer mogna ColdZyme-marknader som Sverige och Danmark påverkades negativt av coronapandemin genom åtgärder som social distansering och fokus på handhygien. Dessutom har antalet butiksbesök minskat. Dessa åtgärder ledde till färre och mildare förkylningar. Exempelvis minskade den totala svenska förkylningsmarknaden med knappt 20 % i värde under 2020 medan ColdZymes försäljning till konsument minskade med cirka 12 procent. Därmed stärkte vår produkt­ sin position och ökade sin marknadsandel från 6,5 % till 7,1 % för helåret.

Under 2020 re-certifierades ColdZyme som klass III-produkt­ enligt MDD – det medicintekniska direktivet inom EU. Det anmälda organet EuroFins granskade Enzymaticas processer och den fullständiga dokumentationen för produkt­en vad gäller säkerhet, effekt och produkt­påståenden och fann det vara på en sådan nivå att det uppfyller kraven för den högsta klassningen av medicintekniska produkt­er inom EU. Det är en verklig kvalitetsstämpel och bidrar till att göra produkt­en ännu mer attraktiv i diskussionen med välrenommerade, internationella distributörer.

Även ytterligare patentgodkännanden har stärkt förtroendet för vår förkylningsspray och företaget. Först genom att EU-patentet för en av nyckelkomponenterna godkändes, vilket ger produkt­en ett skydd till 2035, och sedan godkännande av ytterligare patent för andra indikationer än förkylning  i Japan, Ryssland och Australien.

Under 2020 genomförde vi även flera framgångsrika studier med ColdZyme. Den som rönte störst uppmärksamhet visade att ColdZyme i en in vitro-studie reducerade förekomsten av SARS-CoV-2-viruset med över 98 % inom 20 minuter.

Under det fjärde kvartalet nästan fördubblade Enzymatica omsättningen, från drygt 22 MSEK till över 42 MSEK – en ökning med 91 % jämfört med motsvarande period 2019. Det var främst försäljningen på nya marknader som Frankrike, Italien, Portugal, Schweiz, Rumänien, Tjeckien, Ungern och de baltiska staterna som bidrog till ökningen. Vi uppnådde också ett positivt rörelseresultat under kvartalet, 1,8 MSEK, jämfört med -7,0 MSEK för Q4 2019, främst drivet av den starka försäljningsökningen. Resultatet belastas med sociala kostnader till följd av personaloptionerna med 1,6 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -8,2 MSEK jämfört med -0,1 MSEK för motsvarande period föregående år, försämringen beror på ökade kundfordringar till följd av högre försäljning.

Enzymatica har även fått en bra start på 2021. I januari slutförde vi två strategiska rekryteringar, Malin Richter som Director Operations och Kristoffer Ahlerup som Director Commercial. Båda har gedigen erfarenhet från den internationella läkemedelsindustrin, något som blir värdefullt för vår fortsatta expansion. Det utökade avtalet med vår kontraktstillverkare Recipharm, som säkerställer en väsentligt ökad produkt­ions-kapacitet på två av deras anläggningar i Spanien och Italien, är också oerhört viktigt för vår tillväxt. Det gäller även investeringar som vi gjort och kommer att göra i produkt­ions-anläggningen på Island samt inköp och implementering av ett nytt ERP-system.

Med en förstärkt organisation, utökad produkt­ionskapacitet, MDD klass III-re-certifieringen, ytterligare stärkt patentskydd, samt bredare samarbeten med våra partners ser jag fortsatt positivt på de kommande kvartalen. Sannolikt kommer försäljningen att utvecklas ojämnt kvartalsvis då den kommer att vara beroende av lanseringar på nya marknader och på grund av osäkerheten kring pandemins påverkan på de mer etablerade marknaderna. Men den bas vi har lagt under 2020 borgar för en fortsatt spännande utveckling av Enzymatica.
 

Bengt Baron, Arbetande styrelseordförande

 

Frågor kring rapporten besvaras av:
Bengt Baron, arbetande styrelseordförande, Enzymatica AB
Tel: 0708-59 30 09 | E-post: bengt.baron@outlook.com

Therese Filmersson, CFO, tf VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 18 februari 2021 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00 Email: certifiedadviser@penser.se 

 

OM ENZYMATICA AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukt­er mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är medicinteknikprodukt­en ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkt­en har lanserats på ett 30-tal marknader på 3 kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukt­er och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden