ENZY  
SEK  %
Logotype

Bokslutskommuniké: Tydliga tecken på gynnsamma trender i marknaden efter ett utmanande 2021

Regulatorisk information

Väsentliga händelser under kvartalet

 

Andra händelser under kvartalet

 • Vid en extra bolagsstämma den 18 oktober 2021 fattades beslut om ett incitaments-program för VD Claus Egstrand genom personaloptionsprogram, en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.
 • Styrelsen fattade den 2 november 2021 beslut om finansiella mål för bolaget. Nettoomsättningen ska 2026 uppgå till minst
  600 MSEK med en EBIT-marginal på minst 28 %.
    
 • Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets utgång.

 

 • Enzymaticas samarbetspartner Sanofi fick godkännande från hälsomyndigheterna i Mexiko (Cofepris) respektive Turkiet (TITCK), vilket möjliggör lansering av ColdZyme på dessa marknader.
 • I december godkändes ColdZyme också som ”Natural Health Product” av de kanadensiska myndigheterna (Health Canada).
 • I december lämnade patentmyndigheten i Mexiko ett förhandsbesked om att man avser att bevilja Enzymatica ett patent för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponen-terna i ColdZyme. Det slutgiltiga godkännandet beräknas ske under första halvan av 2022 och patentet kommer att gälla till 2036. 
 • Genom avtalet med STADA fick Enzymatica under det fjärde kvartalet försäljning till Finland, Polen, Balkan, Nederländ-erna, Grekland, samt till sex nya marknader: Cypern, Molda-vien, Azerbajdzjan, Georgien, Armenien och Mongoliet.

 

Fjärde kvartalet

Januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,7 MSEK (42,3).
 • Periodens resultat uppgick till -10,8 MSEK (-0,3).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  uppgick till -0,07 SEK (0,00).
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet
  uppgick till -6,1 MSEK (-8,2).
 • Nettoomsättningen uppgick till 57,2 MSEK (111,2).
 • Periodens resultat uppgick till -45,4 MSEK (-13,2).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  uppgick 
  till -0,31 SEK (-0,09).
 • Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick
  till -35,4 MSEK (-10,7).
 • Nettoskulden uppgick till -29,0 MSEK (-9,2).

 

”Pandemin har lagt grunden för förändrade konsumentbeteenden som kommer att gynna Enzymatica, och under Q4/2021 såg vi hur förkylningsmarknaden fortsatte att återhämta sig på många av våra nyckelmarknader. Det fjärde kvartalets försäljning och resultat var i linje med våra förväntningar och de gynnsamma trenderna vi nu ser i marknaden gör att vi ser positivt på 2022”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

   

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.