ENZY  
SEK  %
Logotype

Kallelse till årsstämma 2024 i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Enzymatica AB (publ), org.nr 556719-9244, håller årsstämma den 7 maj 2024 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, i Lund.

Anmälan m.m.

Den som önskar delta i stämman ska:

(i)      vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 26 april 2024 och

(ii)    anmäla sig till stämman senast den 30 april 2024. Anmälan görs per post till Enzymatica AB, Att: Sriwarint Olsson, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund, eller per e-post, sriwarint.olsson@enzymatica.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får vara högst två (2). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 26 april 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakter m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär kommer hållas tillgängligt på bolagets hemsida, www.enzymatica.se, och på bolagets huvudkontor och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

 

Förslag till dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 8. Anförande av verkställande direktören
 9. Beslut om:

(a)    fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

(b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

(c)    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören

 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 3. Val av:

(a)    styrelse och eventuella styrelsesuppleanters

(b)    styrelsens ordförande

(c)     revisorer och eventuella revisorssuppleanter

 1. Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 2. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 3. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 4. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Henric Stråth, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Punkt 9(b) – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat

Styrelsen har föreslagit att årsstämman 2024 beslutar att ingen utdelning ska ske och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkterna 10–12 – Förslag till styrelse och revisorsval samt arvoden

Enligt beslut av årsstämman 2019 ska valberedningen bestå av en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid september månads utgång varje år, jämte styrelsens ordförande. Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av Mats Andersson (Abanico Invest AB samt privat), Håkan Roos (Roosgruppen AB), Björn Algkvist (Fibonacci Growth Capital AB), Guðmundur Pálmason (Fortus hf.), samt styrelsens ordförande Bengt Baron. Björn Algkvist var valberedningens ordförande.

Förslag enligt punkt 10: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag enligt punkt 11: Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 625 000 kronor (oförändrat), varav 500 000 kronor (oförändrat) till styrelsens ordförande och 225 000 kronor (oförändrat) till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 175 000 kronor (oförändrat) till ordföranden och 50 000 kronor (oförändrat) till varje övrig ledamot i revisionsutskottet. Valberedningen föreslår att inget arvode ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Förslag enligt punkt 12: Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Guðmundur Pálmason, Mats Andersson, Louise Nicolin, Helene Willberg och Moa Fransson som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Jeanette Roosberg att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner genom (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman ska fatta beslut om ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen genom utgivande och överlåtelse av teckningsoptioner (”Teckningsoptionsprogram 2024/2027”).

För genomförande av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner; samt (B) godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner, på följande villkor:

 1. Styrelsens förslag till riktad emission av teckningsoptioner

Högst 2 700 000 teckningsoptioner ska emitteras inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Teckningsberättigad ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara bolagets helägda dotterbolag Enzymatica Care AB, org.nr 556701-7495 (”Dotterbolaget”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista inom sex månader från emissionsbeslutet. Överteckning kan inte ske.

Teckningsoptionerna ska emitteras till Dotterbolaget för en kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Beräkningen av teckningsoptionernas marknadsvärde ska göras av Aderio AB i anslutning till utgången av mätperioden den 22 maj 2024. Betalning ska erläggas i samband med teckning.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 juni 2027 till och med den 30 juni 2027.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 400 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktie i bolaget under en period om tio handelsdagar före det att styrelsen första gången riktat erbjudande om att förvärva teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027, dock att teckningskursen inte kan understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna kan bli föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 108 000,04 kronor.

 1. Styrelsens förslag till godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Teckningsoptionsprogram 2024/2027 ska huvudsakligen genomföras i enlighet med vad som är beskrivet nedan.

Dotterbolaget ska ha rätt att vid ett eller flera tillfällen överlåta teckningsoptionerna till anställda och konsulter i bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken bolaget är moderbolag, i enlighet med nedan angivna riktlinjer. Överlåtelse till deltagare i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 ska ske mot kontant ersättning motsvarande teckningsoptionens marknadsvärde framräknat enligt ovan. Enligt en preliminär värdering motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde cirka 0,07 kronor per teckningsoption (vid antagande av ett aktiepris om 3,01 kronor, en lösenkurs om 12,02 kronor per aktie, en riskfri ränta om 2,4 procent och en volatilitet om 45 procent), beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln.

Styrelsen för bolaget beslutar om tilldelning av teckningsoptioner, vilken ska ske i enlighet med följande fördelning, varvid det noteras att fördelningen av teckningsoptioner kan skilja sig åt mellan deltagarna i respektive kategori:

Befattning

Antal teckningsoptioner

Verkställande direktör

Högst 800 000

Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner (högst 10 personer)

Högst 500 000 per person

Antalet erbjudna teckningsoptioner kan aldrig överstiga det maximala antalet teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Första tilldelning beräknas ske under maj 2024.

Deltagarna kan välja att teckna sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad deltagarna erbjuds. Överteckning kan inte ske. 

De teckningsoptioner som eventuellt kvarstår efter första tilldelningen får tilldelas framtida anställda och konsulter i bolaget, eller något annat bolag inom den koncern i vilken bolaget är moderbolag, eller sådana anställda som har befordrats, till vid var tid gällande marknadsvärde enligt ovan angivna tilldelningsprinciper, varvid det ovan angivna antalet deltagare i respektive kategori kan komma att ändras. Överlåtelse av teckningsoptioner får inte ske efter årsstämman 2025.

Rätt till tilldelning i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 förutsätter att deltagaren innehar sin position eller har tecknat avtal därom senast vid tilldelningen och inte vid nämnda tidpunkt meddelat eller meddelats att anställningen eller uppdraget avses att avslutas. I samband med tilldelning ska bolaget, såvida det inte medför negativa beskattningskonsekvenser för bolaget eller deltagaren, förbehålla sig rätten att återköpa teckningsoptioner om deltagarens anställning eller uppdrag i koncernen upphör eller om deltagaren i sin tur önskar överlåta teckningsoptionerna.

Såvitt avser deltagare i andra länder än Sverige förutsätts dels att vidareöverlåtelse av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser till deras fastställda marknadsvärde. Styrelsen ska äga rätt att anpassa villkoren i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 i den mån så krävs för att tilldelning och utnyttjande av teckningsoptioner till personer i andra länder, så långt praktiskt möjligt, ska kunna ske enligt motsvarande förutsättningar som följer av Teckningsoptionsprogram 2024/2027.

Övrig information med anledning av Teckningsoptionsprogram 2024/2027

Skälen till införandet av Teckningsoptionsprogram 2024/2027 och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger ledande befattningshavare och nyckelpersoner möjlighet att ta del av bolagets långsiktiga värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation och lojalitet att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare samt i förlängningen till uppfyllandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet.

Då teckningsoptionerna i Teckningsoptionsprogram 2024/2027 överlåts till marknadsvärde är det bolagets bedömning att några sociala kostnader inte kommer att uppstå för bolaget till följd av Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Kostnaderna för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 kommer därför endast att bestå i begränsade kostnader för implementering och administration av programmet. I övrigt beräknas Teckningsoptionsprogram 2024/2027 inte medföra några kostnader av betydelse för bolaget och av den anledningen har inga åtgärder för säkring av programmet vidtagits.

Vid antagande av att samtliga 2 700 000 teckningsoptioner som utges inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2024/2027 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 2 700 000 nya aktier att utges, motsvarande en utspädning om cirka 1,53 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som utgivits i anslutning till Teckningsoptionsprogram 2024/2027. Utspädningen hade endast haft en marginell påverkan på bolagets nyckeltal ”Resultat per aktie” för helåret 2023.

Bolaget har sedan tidigare två utestående incitamentsprogram i form av ett personaloptionsprogram, beslutat vid extra bolagsstämma i oktober 2021 (”Personaloptionsprogram 2021”), samt ett teckningsoptionsprogram, beslutat vid årsstämman 2021 (”Teckningsoptionsprogram 2021/2024”). Personaloptionsprogram 2021 omfattar sammanlagt 250 000 personaloptioner, varvid 250 000 teckningsoptioner har emitterats till Dotterbolaget för att säkerställa leverans av aktier och för säkring av sociala avgifter. Inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2021/2024 har 385 000 teckningsoptioner emitterats och tilldelats deltagarna. Varje teckningsoption i Personaloptionsprogram 2021 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024 berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Personaloptionsprogram 2021 löper ut i december 2024 och Teckningsoptionsprogram 2021/2024 löper ut i september 2024.

Om samtliga teckningsoptioner som getts ut i Personaloptionsprogram 2021 samt Teckningsoptionsprogram 2021/2024 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer totalt 635 000 nya aktier att utges, motsvarande en utspädning om cirka 0,36 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning. Om samtliga teckningsoptioner som finns utgivna i Personaloptionsprogram 2021, Teckningsoptionsprogram 2021/2024, respektive föreslås utges under Teckningsoptionsprogram 2024/2027, utnyttjas kommer totalt 3 335 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,89 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster efter full utspädning.

Ovanstående beräkningar avseende utspädning och påverkan på nyckeltal gäller med förbehåll för omräkningar av teckningsoptionerna enligt de sedvanliga omräkningsvillkor som finns i de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Styrelsens förslag till Teckningsoptionsprogram 2024/2027 har beretts av styrelsens ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har beslutats av styrelsen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta tillvara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap. 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Styrelsen, VD, eller den styrelsen eller VD utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak i enlighet med följande.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE FÖR ENZYMATICA AB (PUBL)

 1.  Inledning

  1.1 Dessa riktlinjer omfattar lön och annan ersättning för ledande befattningshavare i Enzymatica AB (publ) (”Enzymatica” eller ”bolaget”). Med ledande befattningshavare avses styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direktör och andra personer i bolagsledningen. Riktlinjerna ska tillämpas avseende varje åtagande om ersättning till ledande befattningshavare och varje förändring av redan avtalade åtaganden om ersättning efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2024. Dessa riktlinjer ska som längst gälla fram till årsstämman 2028. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

  1.2 Riktlinjerna i nuvarande form har upprättats inför årsstämman 2020 framför allt i syfte att anpassa riktlinjerna till de nya regler som införts i aktiebolagslagen. Riktlinjerna ses över årligen och synpunkter från aktieägare har beaktats löpande vid arbetet. Förslaget till riktlinjer som läggs fram vid årsstämman 2024 är i allt väsentligt överensstämmande med de tidigare riktlinjerna och har inte medfört några betydande förändringar.
   
 2. Syfte och grundläggande principer

  2.1 Enzymaticas långsiktiga mål och affärsstrategi är att fortsätta växa genom att öka marknadsandelen och stärka positionen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla fler unika hälsoprodukt­er genom bolagets enzymteknologi. Ytterligare information om Enzymaticas affärsstrategi och hållbarhetsarbete finns tillgänglig i bolagets årsredovisning.

  2.2 Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens, erfarenhet och expertis att nå uppställda verksamhetsmål, implementera bolagets affärsstrategi samt tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar, samt vara relaterad till befattningshavarens ansvar, befogenheter och prestation. Ersättningen får utgöras av fast lön, kort- och långsiktig rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.

  2.3 Ersättningen ska inte vara diskriminerande på grund av kön, etnisk bakgrund, nationellt ursprung, ålder, funktionsnedsättning eller andra sådana omständigheter.
   
 3. Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

  3.1 Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens förslag till riktlinjer. Med ersättningsutskottets rekommendation som grund ska styrelsen när det uppkommer behov av väsentliga förändringar av riktlinjerna, dock minst vart fjärde år, upprätta förslag till riktlinjer för beslut av årsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte styrelseledamot, eventuella styrelsesuppleanter, verkställande direktören, vice verkställande direktör eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

  3.2 Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.
   
 4. Fast lön och förmåner

  4.1 Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, erfarenhet, kompetens och prestation.

  4.2 Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

  4.3 För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas (konsultarvode). Arvodet ska baseras på gällande marknadspris och sättas i relation till nyttan för bolaget och i vilken utsträckning sådant arbete bidrar till en god finansiell och hållbar utveckling för Enzymatica.
   
 5. Rörlig ersättning

  5.1 Utöver fast lön kan såväl kortsiktiga som långsiktiga rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer och som beror av i vilken utsträckning de i förväg uppställda målen uppfylls inom ramen för bolagets verksamhet. Målen kan omfatta såväl finansiella som icke-finansiella kriterier, vilka ska vara förutbestämda och mätbara. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling. 

  5.2 Rörlig ersättning ska vara relevant och rimlig i förhållande till total ersättning och ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

  5.3 När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning avslutats ska ersättningsutskottet fastställa i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

  5.4 Bolaget ska ha möjlighet att hålla inne utbetalning av rörlig ersättning där så är erforderligt och möjligt enligt lag, om det finns särskilda skäl för det och ett innehållande är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Bolaget ska vidare ha den möjlighet som följer av tillämplig lag att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på felaktiga grunder.
   
 6. Pension

  6.1 Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden. Pensionsförmånerna ska inte överstiga 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

  6.2 Pensionsförmåner ska generellt utgå i enlighet med regler, kollektivavtal (vilket kan innebära en rätt till förtidspension) och praxis i det land där respektive ledande befattningshavare är stadigvarande bosatt.
   
 7. Uppsägning och avgångsvederlag

  7.1 Anställningsavtal ingångna mellan bolaget och ledande befattningshavare ska som huvudregel gälla tills vidare.

  7.2 Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga fast lön och förmåner under 18 månader. Vid den ledande befattningshavarens egen uppsägning får uppsägningstiden inte överstiga 12 månader och avgångsvederlag ska inte utgå.
   
 8. Avvikelser från riktlinjerna

  8.1 Styrelsen ska ha rätt att tillfälligt frångå dessa riktlinjer helt eller delvis om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen och hållbarhet eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

  8.2 Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

  8.3 Riktlinjerna har inte företräde framför obligatoriska villkor enligt arbetsrättslig lagstiftning eller kollektivavtal. De äger heller inte tillämpning på redan ingångna avtal.

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Tillgängliga handlingar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida, www.enzymatica.se, åtminstone tre veckor före dagen för årsstämman samt sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det med post till Sriwarint Olsson med adressen Enzymatica AB, Att: ”Årsstämma 2024”, Ideon Science Park, Scheelevägen 19, 223 70 Lund eller via e-post till sriwarint.olsson@enzymatica.com. Inskickade frågor bör inkludera aktieägarens namn inklusive aktieägarens person- eller organisationsnummer. Det rekommenderas också att inskickade frågor inkluderar aktieägares postadress, e-postadress och telefonnummer.

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 173 382 220. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida.

_____________

Lund i mars 2024

Enzymatica AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, CEO, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com

 

Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.
Enzymaticas Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).