ENZY  
SEK  %
Logotype

Prospekt & Memorandum

Viktig information

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.

Viktig information

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Ryssland, Belarus, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser. Genom att klicka ”Ja, jag accepterar” nedan accepterar du villkoren för tillträde till denna webbsida.

Erbjudandet att teckna aktier i Enzymatica AB (publ) i enlighet med villkoren i memorandumet riktar sig inte till personer vars deltagande i erbjudandet kräver ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet och andra till erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder än de som anges i föregående mening eller strider mot regler i sådant land. Varken teckningsrätter, betalda tecknade aktier (BTA) eller nyemitterade aktier har registrerats eller kommer att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, eller enligt tillämplig lag i Ryssland, Belarus, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika och får därmed inte erbjudas eller överlåtas, direkt eller indirekt, till person med hemvist i något av dessa länder. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig och lämnas utan avseende. 

Tvist i anledning av erbjudandet, innehållet i memorandumet och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Svensk lag är exklusivt tillämplig på memorandumet och på erbjudandet enligt memorandumet. 

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan samt (ii) du inte befinner dig i USA, Ryssland, Belarus, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland Sydkorea, Schweiz, Singapore eller Sydafrika.

Du har valt en webbsida med information som inte är avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Singapore, Sydkorea, Schweiz, Kanada eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser.