ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport för Enzymatica AB_2012-04-01 till 2012-06-30

Regulatorisk information

Q2-rapporten för Enzymatica i korthet:
• Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 082 (22 786).
• Resultatet uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893).
• Förlusten per aktie uppgick till SEK -0,23 per aktie.
• Soliditet 82% (82%).
• Riktad nyemission utan företräde gav Enzymatica 11,5 MSEK före emissionskostnader.
• PeriZyme® Tuggummi registrerat hos Läkemedelsverket.
Händelser efter periodens utgång:
• Företrädesemission om 8,2 MSEK i juli 2012 övertecknad.
• ColdZyme® Munspray registrerat hos Läkemedelsverket.

VD KOMMENTAR

Under det andra kvartalet gjorde Enzymatica stora framsteg inom flera olika områden. I maj fick vi Läkemedelsverkets registrering av vårt medicintekniska tuggummi PeriZyme® mot tandköttsinflammation och dålig andedräkt, och i mitten av augusti, efter rapportperioden, blev vår munspray ColdZyme® mot förkylningar registrerad. Företrädesemissionen blev som kommunicerat kraftigt övertecknad vilket belyser den tilltro som finns för bolaget vilken vi är mycket stolta och tacksamma för. Tillsammans med den riktade emissionen i maj har företaget tillförts knappt 20 Mkr. Enzymatica har därmed det kapital som krävs för det fortsatta forskningsarbetet och för att genomföra den lanseringsplan av registrerade produkt­er som finns för både den nationella och internationella marknaden. Parallellt med detta arbete kommer vi att genomföra olika kliniska studier (fas IV) under det andra halvåret för att ytterligare stärka den vetenskapliga dokumentationen inför marknadslanseringarna av de registrerade produkt­erna i början av 2013.

Enzymatica fortsätter att utveckla nätverket av framgångsrika svenska elitidrottsmän/kvinnor och klubbar inom olika sporter. De aktiva använder produkt­erna enligt ordination och återkopplingen är överväldigande positiv. Vi försöker också använda denna energi i arbetet med att hjälpa mindre, medelstora och stora företag med en frisk och välmående personalstyrka. Detta område förväntas bli en viktig intäktskälla för Enzymatica fram tills dess att de registrerade produkt­erna finns till försäljning.

Vi står nu inför kommande förkylningssäsong med produkt­er i hälsofackhandeln. Vi får fler och fler återköpskunder i denna kanal. Utvecklingen sker dock från en låg nivå och försäljningen kommer därför sannolikt att fortsätta utvecklas långsamt fram tills dess att registrerade produkt­er finns tillgängliga för konsument.

Kvartalets resultat ligger i paritet med det förväntade och där en stor del av kostnaderna läggs på forskning och utveckling. Samtliga medarbetare i organisationen är väl insatta i strategin om kostnadsmedvetenhet och jag finner att de applicerar denna väl i det löpande arbetet.

Sammantaget är jag och mina medarbetare fortsatt positiva och står väl rustade inför höstens alla utmaningar.

Med vänliga hälsningar
Michael Edelborg Christensen

 

OM ENZYMATICA

Enzymatica AB (publ) är ett publikt bioteknikbolag med fokus på forskning, utveckling och registrering av medicintekniska produkt­er baserat på en patenterad enzymteknologi. Enzymatica använder sig av enzymet Penzyme®, ett köldanpassat trypsin från djuphavstorsk. Enzymet har en unik egenskap som gör det superaktivt vid omkring 37°C, vilket gör det överlägset att bryta ner sjukdomsrelaterade proteiner, motverka infektioner av virus och bakterier samt främja läkningsprocesser. ColdZyme® portföljen, som idag finns representerad i hälsofackhandeln, innehåller föregångare till de produkt­er som nu är registrerade som medicintekniska produkt­er mot förkylning samt tand/munhålesjukdomar.

KORT OM VERKSAMHETEN UNDER Q2

De belopp som redovisas nedan är i SEK och siffrorna inom parantes är från motsvarandeVperiod ett år tidigare.

Omsättning
Nettoomsättningen uppgick till SEK 27 081 (22 786), vilket är en ökning med 17% jämfört med samma period 2011.

Resultatet
Resultatet, som uppgick till SEK -3 761 167 (-1 477 893), belastades med låg försäljning, men även med kostnader i samband med certifieringen av nya produkt­er.

Som en följd av registreringen som medicinteknisk produkt­, förväntas fler möjliga distributionskanaler ge en ökad försäljning. Med tanke på den långa införsäljningstiden beräknas dock inte försäljningen öka förrän under 2013.

Resultatet per aktie uppgår till SEK -0,23 per aktie.

Soliditet
Soliditeten, beräknad som eget kapitals andel av balansomslutningen uppgick till 82% (82%).

Emission
Den 7 maj fattade styrelsen beslut om att genomföra en riktad emission mot Montpelier Nordic motsvarande 11,5 Mkr till en kurs av 6,50 kr per aktie för användning inom forskning och utveckling. Den riktade emissionen blev fulltecknad. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 71 353 kr, från 588 800 kr till totalt 660 153 kr. Totalt tecknades 1 783 832 aktier till en kurs om 6,50 kr per aktie. Totalt finns det, efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket, 16 503 832 aktier jämfört med tidigare 14 720 000 aktier.

EFTER PERIODENS UTGÅNG

ColdZyme® Munspray registrerad
Anmälan för registrering av ColdZyme® Munspray som medicinteknisk produkt­ blev godkänd och registrerad den 13 augusti. ColdZyme® Munspray planerar man att lansera på apotek i Sverige i början av 2013.

Företrädesemission
Den företrädesemission som Enzymaticas styrelse beslutade om den 7 maj blev fulltecknad, vilket innebär att bolaget tillförs 8,2 Mkr i emissionslikvid före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med 55 013 kr, från 660 153 kr till totalt 715 166 kr. Totalt tecknades 1 375 319 aktier till en kurs om 6 kr per aktie. Efter registrering hos Bolagsverket kommer antalet nya aktier uppgå till 17 879 151 jämfört med tidigare 16 503 832 aktier. Emissionslikviden från företrädesemissonen ska användas främst för lansering av företagets registrerade produkt­er ColdZyme® Munspray och PeriZyme® Tuggummi.

PRINCIPER FÖR RAPPORTENS UPPRÄTTANDE
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i den senaste årsredovisningen har använts.

Enzymatica kommer från och med 2012 att gå över till rapportering i enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards).

Kvartalsrapporten har inte granskats av bolagets revisor.

AKTIEN
Totala antalet aktier uppgår till 16 503 832.

KOMMANDE RAPPORTER
Enzymatica upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade att offentliggöras som följer:

Kvartalsrapport, Q3 2012-11-22
Bokslutskommuniké, 2012 2013-02-21

Nedladdningar