ENZY  
SEK  %
Logotype

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ENZYMATICA AB

Regulatorisk information

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org. nr 556719-9244 kallas härmed till årsstämma, måndagen den 19 maj 2014 kl. 13.00 på Ideon Gateway, Ideon, Scheelevägen 27, Lund. Registrering till stämman påbörjas kl. 12.30.

Anmälan mm
Aktieägare som önskar delta på stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 13 maj 2014,
  • dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman till bolaget.

Anmälan ska ske via mail till johan.wennerholm@enzymatica.se eller per brev till Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund och vara bolaget tillhanda senast den 13 maj 2014, gärna före kl. 16.00.

Vid anmälan ska anges namn, adress, personnr/org.nr, telefonnummer dagtid och antal aktier som företräds samt antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär finns att ladda ned på bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear den 13 maj 2014. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
i. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
ii. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
iii. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Fastställande av styrelsearvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
12. Beslut om principer för valberedning
13. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
14. Stämmans avslutande

Föreliggande förslag

Val och arvoden (punkterna 2 samt 9-11)
Valberedningsprocessen pågår och förslag som kommer bolaget tillhanda före årsstämman kommer att offentliggöras särskilt.

Beslut om resultatdisposition (punkt 8 ii)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 15 040 166 kr, inklusive årets förlust om 15 835 008 kr, ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2013.

Beslut om principer för valberedning (punkt 12)
Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för bolagets revisor.

Dessa principer ska tillämpas med verkan från (och förutsatt att) Enzymaticas aktier noteras på NASDAQ OMX Stockholms huvudmarknad och ska därefter vara gällande tills vidare.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 13)
Med ledande befattningshavare avses företagets verkställande ledning, nedan ”Befattningshavarna”. Enzymatica ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen skall vara marknadsmässig.

Befattningshavarnas fasta lön skall vara marknadsmässig och baseras på den individuella Befattningshavarens ansvar och prestation. Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning skall inte överstiga 30 procent av fast årslön. För närvarande föreligger inte rätt till rörlig lön för någon Befattningshavare.

Pensionsförmåner skall vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden.

Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till Befattningshavare, såsom företagsbil, och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget.

Uppsägningstid och ev. avgångsvederlag skall inte överstiga lön och förmåner under tolv månader. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utg��.

Styrelsen skall ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker skall styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare har rätt att på årsstämman ställa frågor om bolaget, bolagets finansiella situation och de ärenden och förslag som ska tas upp vid stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida senast fr.o.m. den 5 maj 2014 samt skickas även till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antal aktier och röster i bolaget
Det totala antal aktier och röster i bolaget uppgår till 18 769 151. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i april 2014
Enzymatica AB (publ)
Styrelsen