ENZY  
SEK  %
Logotype

Bokslutskommuniké 2014 för Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Nya marknader och stark försäljning 2014

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade till 8,7 MSEK (6,0).
  • Resultat efter skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,49 SEK (-0,26).

Helåret

  • Nettoomsättningen ökade till 19,1 MSEK (10,5).
  • Resultat efter skatt uppgick till -32,4 MSEK (-16,2).
  • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,41 (-0,89).
  • Likvida medel uppgick till 37,9 MSEK (4,2).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Fredrik Lindberg utsågs till ny VD med tillträde i februari 2015.
  • ColdZyme expanderade till hela Skandinavien genom dansk lansering hos apotekskedjan Pharma+ och hälsokedjan Matas.
Nyckeltal
(MSEK)Okt-dec 2014Okt-dec 2013Helår2014Helår2013
Nettoomsättning8,76,019,110,5
Bruttomarginal, %79787469
Rörelseresultat -12,2-4,8-32,7-16,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten-13,0-6,4-40,7-18,4
Genomsnittligt antal anställda148138

VD kommenterar: ColdZyme var under hösten den bäst säljande förkylningsprodukt­en på svenska apotek
Från min plats i styrelsen har jag under ett antal år följt Enzymatica på nära håll och jag ser nu fram emot att ta bolaget in i en ny fas i rollen som VD. En huvuduppgift blir att stärka vårt fundament, bland annat genom ett utökat kvalitetsarbete, och att skapa förutsättningar för långsiktig internationell expansion. Jag är här för att genomföra och snabba på förändringen och eftersom jag är väl insatt i bolaget kommer startsträckan att bli kortare.

Vår strategi att växa genom en stark hemmamarknad och därefter lansera ColdZyme på nya marknader har varit framgångsrik under 2014. Försäljningen blev 19,1 miljoner kronor vilket är en nära fördubblad omsättning jämfört med 2013. Det är mycket glädjande att ColdZyme efter bara två säsonger blev den bäst säljande förkylningsprodukt­en i kronor räknat på svenska apotek under hösten.

Under året etablerade vi oss på flera marknader utanför Sverige. Efter en lyckad lansering redan i september hann Norge ge avtryck i försäljningsstatistiken medan Storbritannien och Danmark, som kom igång sent med sina lanseringskampanjer, står för en marginell del av omsättningen under 2014. Direktförsäljningen i Skandinavien avspeglas i en stark bruttomarginal på nära 80 procent. Lanseringarna har samtidigt inneburit initiala kostnader i form av nödvändiga marknadsinvesteringar för att skapa kännedom om produkt­en.

Vi avser att fortsätta med strategin att bygga varumärket ColdZyme® internationellt under de kommande åren, men då huvudsakligen i samarbete med distributörer. Till en följd av detta kommer den nuvarande höga marginalen att sjunka parallellt med en expanderande försäljning, samtidigt som en stor del av marknadsföringskostnaderna kommer att bäras av våra samarbetspartners.

Enzymatica är ett mycket spännande företag med en teknologi som möjliggör expansion inte bara geografiskt utan även inom nya medicinska segment, och vår ambition är att bygga en stabil och vederhäftig plattformsteknologi som attraherar både kunder och framtida partners. När man erbjuder hjälp mot sjukdomar måste man bygga en organisation och interna kvalitetssystem som borgar för maximal produkt­kvalitet och säkerhet, så att kunder, återförsäljare, distributörer och myndigheter i olika länder kan känna sig trygga. Som ett viktigt första steg började vi under 2014 att stärka vår organisation bl.a. genom att rekrytera en ny CFO och anställa en erfaren kvalitets- och regulatorychef som direktrapporterar till VD. Många år inom branschen har lärt mig att det är endast genom hög kvalitet inom dessa områden som man kan lägga en framgångsrik strategi för nya produkt­områden och för produkt­godkännanden i andra länder.

Vi bedömer att vi kommer att få se ytterligare resultat av våra marknadssatsningar under innevarande år och sammantaget ser jag med tillförsikt på bolagets möjligheter att fortsätta växa under de kommande åren.

Fredrik Lindberg, VD

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 046-286 31 00 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Johan Wennerholm, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0730-42 99 97 | E-post: johan.wennerholm@enzymatica.com

Nedladdningar