ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymaticas företrädesemission avslutad - tillförs 60 MSEK

Regulatorisk information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Teckningsperioden för Enzymatica AB (publ):s ("Enzymatica" eller "Bolaget") nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare löpte ut den 6 maj 2016 och det slutliga utfallet visar att cirka 56 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter och att anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 10 procent av företrädesemissionen har mottagits. Resterande cirka 34 procent av aktierna har tilldelats emissionsgaranter. Bolaget kommer att tillföras cirka 60 MSEK före emissionskostnader.

- Vi är mycket nöjda med utfallet av nyemissionen och särskilt med intresset att teckna från aktieägare, ledning, styrelse och nya långsiktiga strategiska investerare. Vi får nu möjlighet att driva bolaget vidare enligt vår långsiktiga strategi med internationell expansion, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

             
Den slutliga sammanräkningen i Enzymaticas företrädesemission visar att cirka 15,3 miljoner aktier, motsvarande cirka 56 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar för cirka 2,8 miljoner aktier, motsvarande cirka 10 procent av de erbjudna aktierna, mottagits för teckning utan företrädesrätt.

Resterande del av företrädesemissionen, vilket uppgår till cirka 9,4 miljoner aktier, motsvarande cirka 34 procent av de erbjudna aktierna, har tilldelats garanter som åtagit sig att teckna och betala eventuell del av företrädesemissionen som inte tecknats med eller utan stöd av företrädesrätt.

De som har tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som angavs i det prospekt som offentliggjordes den 20 april 2016. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom företrädesemissionen kommer Enzymatica att tillföras cirka 60 MSEK före emissionskostnader. Bolagets aktiekapital ökar med cirka 1 100 817,48 kronor till cirka 2 935 513,27 kronor och det totala antalet aktier och röster ökar med 27 520 428 till 73 387 808 aktier och röster när företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på NASDAQ First North från och med den 25 maj 2016.

ABG Sundal Collier är finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå legal rådgivare till Enzymatica i samband med företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Enzymatica AB (publ).

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepappers­lagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Enzymatica AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.