ENZY  
SEK  %
Logotype

Kommuniké från årsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information
Pressmeddelande
Lund den 25 maj 2016

Pressmeddelande
Lund den 25 maj 2016
                                                                                         

Idag, den 25 maj 2016, hölls årsstämma i Enzymatica AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val av styrelse och revisor
Enligt valberedningens förslag beslutades om omval av Lennart Nilsson, Marianne Dicander Alexandersson, Hans Pihl, Nils Siegbahn, Monica Wallter, Guðmundur Pálmason och Sigurgeir Guðlaugsson. Lennart Nilsson omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare att utse Ernst & Young AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvode till styrelsen
Årsstämman beslutade att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 900 000 kronor, varav 180 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor till varje övrig ledamot. Därutöver ska arvode för arbete i revisionsutskottet utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet ska ingen ersättning utgå.

Principer för valberedning
Årsstämman beslutade att anta principer för valberedning inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska utgöras av representanter som utses av de fyra största aktieägarna per den 31 oktober jämte styrelsens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade även om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande bland annat fast lön och, från tid till annan, rörlig ersättning för att belöna målrelaterade prestationer.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission om högst 17 500 000 aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt.  Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på sex marknader och etablerat sig bland de mest säljande förkylningsprodukt­erna i kronor räknat på svenska apotek. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Advisor är Erik Penser Bankaktiebolag.