ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

Regulatorisk information

Pressmeddelande

25 oktober 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i Enzymatica AB (publ)

På extra bolagsstämma i Enzymatica i Lund idag den 25 oktober 2017 fattades följande beslut:

Beslut om personaloptionsprogram
Extra bolagstämma beslutade i enlighet med förslag till beslut om att införa Personaloptionsprogram 2017/2023 II samt beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Personaloptionsprogram 2017/2023 II baseras i allt väsentligt på Personaloptionsprogram 2017/2023 som beslutades vid årsstämman den 20 april 2017 och syftet med att implementera Personaloptionsprogram 2017/2023 II är att bereda ytterligare anställda möjlighet att delta i incitamentsprogram på motsvarande villkor. Programmet innebär att högst 1 390 000 personaloptioner ska erbjudas till av styrelsen utvalda personer mellan 25 oktober 2017 och 25 december 2017. Optionsinnehavarna kan utnyttja tilldelade personaloptioner under perioden från och med 1 maj 2021 till och med 31 juli 2023. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 4,22 kronor, vilket utgör 150 procent av det volymviktade genomsnittsvärdet för Enzymaticas aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 5 april 2017 till och med den 19 april 2017. Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt och ska inte kunna överlåtas.

För att möjliggöra leverans av aktier samt för att säkra därmed sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, ska högst 1 826 738 teckningsoptioner emitteras till Enzymaticas helägda dotterbolag Enzymatica Care AB som därefter ska kunna överlåtas till deltagarna utan vederlag i samband med att personaloptionerna utnyttjas. Utspädningseffekten av programmet är cirka 2 procent. Den maximala utspädningseffekten av program 2017/2023 och program 2017/2023 II är cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster.

Utvidgat bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman utvidgade styrelsens befintliga bemyndigade att besluta om nyemission av aktier som beslutades av årsstämman 2017, ifråga om skäl. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utöver att enligt årsstämmans beslut möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi, är att också möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission. I övrigt gäller årsstämmans bemyndigande oförändrat.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.