ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent

Regulatorisk information

Pressmeddelande

2 november, 2018

Enzymaticas företrädesemission är säkerställd till 100 procent

Enzymatica AB (publ) offentliggjorde den 18 oktober 2018 att styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 98,7 Mkr med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 5 november 2018. Styrelsen har nu ingått avtal med några av bolagets befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt 98,7 Mkr, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Bolaget har i samband med företrädesemissionen ingått teckningsförbindelser med befintliga aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om 28,2 Mkr, motsvarande cirka 28,6 procent av företrädesemissionen. Vidare har bolaget ingått emissionsgarantier med styrelseledamoten Mats K Andersson, genom bolag, samt två större aktieägare om totalt 70,5 Mkr, motsvarande cirka 71,4 procent av företrädesemissionen. Garantiersättningen uppgår till 7 procent av det garanterade beloppet. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till 98,7 Mkr, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Enzymatica i samband med företrädesemissionen. Mannheimer Swartling är legala rådgivare till bolaget.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018 kl. 09.00 CET.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriär­teknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.