ENZY  
SEK  %
Logotype

Enzymatica AB: Stark tillväxt och internationellt genombrott under 2017

Regulatorisk information

                                                                          
Delårsrapport för
Enzymatica AB (publ)
                                                                                                 JANUARI- DECember 2017
Stark tillväxt och internationellt genombrott under 2017


Fjärde kvartalet                    

 • Nettoomsättningen uppgick till 19,1 MSEK (11,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,6 MSEK (-17,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,06 SEK (-0,19).
 • Likvida medel uppgick till 10,9 MSEK (35,6).

  

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Enzymatica presenterade resultaten från en in-vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme® Munspray att oskadliggöra fyra av våra vanligaste förkylningsvirus.
 • Enzymatica offentliggjorde resultaten från en studie av förskolepersonal som visar att användningen av ColdZyme minskade den genomsnittliga sjukfrånvaron med nästan hälften, (45 %), från 7,4 till 4,1 dagar.
 • Enzymatica offentliggjorde resultaten i den fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien, där data visade att virusmängden reducerades med 99 % och förkortade sjukdagarna med mer än hälften, 54 %, dvs från 6,5 till 3 dagar.
 • En ny marknadsundersökning visade att ColdZyme är den mest rekommenderade förkylningsprodukt­en på svenska apotek.  

                        

      Helåret               

 • Nettoomsättningen ökade till 59,4 MSEK (36,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -31,4 MSEK (-45,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,35 SEK (-0,69).
 • Enzymatica fick sitt internationella genombrott genom avtalet med det tyska läkemedelsföretaget STADA om försäljning av ColdZyme® Munspray i Tyskland, Belgien och Österrike. 
 • I en kundundersökning uppgav 40 % av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av förkylning uppger närmare 80 % att de upplever en mildare eller kortare förkylning.  
 • En extra bolagsstämma beslöt den 25 oktober att ge styrelsen ett bemyndigande att införa personaloptions-program II samt att genomföra en riktad emission om teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner.


Nyckeltal för koncernen        
(MSEK) Okt-dec
2017
Okt-dec
2016
Helår
2017
Helår
2016
Nettoomsättning 19,1 11,3 59,4 36,5
Bruttomarginal % 72 56 61 61
Rörelseresultat -4,7 -18,5 -30,2 -46,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,9 -4,2 -22,5

 

 
-38,4
Genomsnittligt antal anställda 21 22 21 22

VD-kommentar: Under 2017 nådde vi flera viktiga milstolpar


Under 2017 uppnådde Enzymatica fler viktiga milstolpar. Vi fick vårt stora internationella genombrott genom avtalet med läkemedelsföretaget STADA, som är marknadsledande inom förkylningssegmentet på en rad stora marknader, bl.a. Tyskland och England. Vi hade en stark försäljningstillväxt på 63 % under året och landade på 59,4 MSEK jämfört med 36,5 MSEK för 2016. Dessutom minskade vi förlusten rejält till -30,2 MSEK (-46,1 MSEK). Det fjärde kvartalet var det 16:e kvartalet i rad då vi visade på försäljningsökning jämfört med föregående års försäljning. Försäljningen på den svenska marknaden visar obrutet en tvåsiffrig tillväxt över helåret, med en rullande 12-månaders marknadsandel i värde för ColdZyme på över 5 % inom förkylningssegmentet. Enzymatica presenterade också ett antal kliniska studier och marknadsstudier med spännande resultat, och vi slutförde flera strategiska rekryteringar.

Det var framför allt försäljningen i Sverige, Danmark och Tyskland som bidrog till den ökade omsättningen under kvartalet och helåret. Den uthålliga försäljningstillväxten av ColdZyme på våra hemmamarknader tyder på att våra kunder upplever en tydlig nytta av produkt­en. ColdZyme var det varumärke, bland de tio största inom förkylningssegmentet på den svenska marknaden, som hade störst tillväxt i värde under fjolåret. ColdZyme passerade Nezeril i försäljningsvärde som varumärke. Försäljningen i Danmark visade också en kraftig ökning efter vår satsning på reklamkampanjer och egna säljare.

Vårt avtal med det tyska läkemedelsföretaget STADA är ett resultat av flera års arbete i syfte att bli en attraktiv partner för internationella läkemedelsbolag. Vi har uppgraderat interna processer såsom kvalitets- och regulatoriska system och produkt­ion. Dessutom har enzymtillverkningen i vårt isländska dotterbolag Zymetech under året uppgraderats för att kunna möta fortsatt försäljningstillväxt och motsvara kvalitetskrav. Zymetech förvärvades 2016 för att få kontroll på patent och produkt­ion av enzym, samt för att stärka vår forsknings-kompetens. Sammantaget har vi blivit en mycket mer intressant aktör som kan erbjuda patentskydd för enzymbaserade produkt­er, och därmed exklusivitet för våra partners, samtidigt som avancerad enzymtillverkning och unik know-how har skapat en teknisk plattform som medger expansion inom nya produkt­områden.   Att få ett distributionsavtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag är en kvalitetsstämpel för vår produkt­ och verksamhet som bekräftar vårt strategiska arbete.
  
STADAs marknadsinvesteringar under andra halvåret gav resultat och bolaget är mycket nöjt med försäljnings-utvecklingen för ViruProtect®, som är STADAs co-brand för ColdZyme. ViruProtect har efter lanseringen i höstas nått en marknadsandel i nivå med Esberitox - en känd förkylnings-produkt­ som funnits på den tyska marknaden under många år. Försäljningsutvecklingen var även positiv för Belgien och Österrike, som också täcks av vårt avtal med STADA.

Under året stärkte vi dokumentationen kring ColdZyme. Vi publicerade ett flertal kliniska studier på förskolepersonal och elitidrottare. Vi offentliggjorde flera marknads- och kundundersökningar samt presenterade den fullständiga artikeln för COLDPREV I-studien liksom en in-vitro-studie av ColdZyme. Resultaten av dessa studier ger en entydig bild av ColdZymes positiva effekter mot förkylning. Framför allt in-vitro-studien var viktig eftersom den visar på ColdZymes egenskap att oskadliggöra fyra av våra vanligaste förkylningsvirus, genom att reducera förmågan hos virus att invadera cellerna.

Under 2017 genomförde vi också ett flertal strategiska rekryteringar av Chief Commercial Officer, Chief Operating Officer och Chief Financial Officer. Dessa personer bidrar med viktig internationell erfarenhet - något som är värdefullt och nödvändigt för vår fortsatta expansion och i förhandlingar med internationella partners.

Utvecklingen under det fjärde kvartalet följde tidigare kvartals mönster med en fortsatt god tillväxt på mycket starka 70 %. STADAs uppföljningsorder bidrog till den goda tillväxten under kvartalet. Jag är också nöjd över att vi hade ett positivt kassaflöde under det fjärde kvartalet.

I samband med en summering av året vill jag passa på att tacka alla medarbetare och samarbetspartners för utmärkta insatser, som har lyft verksamheten till en ny nivå.

Jag har stora förväntningar på 2018. Vi kommer fortsätta att fokusera på försäljning, stärkt dokumentation av ColdZyme och geografisk expansion. Vårt mål är att öka försäljningen och att sluta åtminstone ett nytt distributionsavtal för en viktig marknad samt fortsätta vår tillväxt på "mogna" marknader som Sverige och Danmark.  

Fredrik Lindberg, VD

Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla medicintekniska produkt­er, baserade på barriär­teknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på ett tiotal marknader och har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda varumärkena i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Tyskland, Österrike och Belgien.

Utvecklingsarbetet omfattar produkt­er inom övre luftvägsinfektioner, hud och oral hälsa. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan den 15 juni 2015 noterat på Nasdaq First North.

 
    

ColdZyme säljs både i egen regi och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten 2017 under varumärket ViruProtect® i Tyskland, Österrike och Belgien. Motsvarande produkt­ under varumärket PreCold säljs på Island genom det förvärvade bolaget Zymetech.

Utvecklingen under kvartalet
Under det fjärde kvartalet backade totala förkylningskategorin med -4,0 % i volym, medan ColdZyme (20 och 7ml) volymmässigt ökade försäljningen på den svenska marknaden till konsument med 4,4 %, vilket var den bästa utvecklingen på topp 10-listan av varumärken för förkylningsprodukt­er under det fjärde kvartalet, enligt aktuell statistik från marknadsanalysföretaget Nielsen. Volymmässigt är 7 ml och 20 ml förpackningarna ungefär lika stora. Under 2017 ökade försäljningen av ColdZyme med 13,5 % i värde - den största ökningen bland de tio största förkylningsprodukt­erna på marknaden. Det ska också jämföras med tillväxten för hela förkylningssegmentet i Sverige som uppgick till 1,3 %. ColdZyme passerade i försäljningsvärde Nezeril som varumärke under 2017. På rullande 12 månaders data har ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,5 % till 5,1 %. Under det fjärde kvartalet genomförde Enzymatica en omfattande satsning på marknads-kommunikation med bland annat TV-reklam, samarbete med TV4:s idol, sponsring av idrottare samt s.k. influencer-marketing gentemot olika ColdZyme-målgrupper.

Den goda försäljningsökningen på den danska marknaden fortsatte även under det fjärde kvartalet. ColdZyme hade en marknadsandel i värde på 3,75 % under fjärde kvartalet, på årsbasis ligger marknadsandelen på 2,5 % vilket följer den utveckling man tidigare sett i Sverige. För 2017 ökade försäljningen av ColdZyme med cirka 9 % jämfört med hela förkylningssegmentets tillväxt som i princip stod stilla med +0,5 % på helåret i Danmark. Försäljningen på den spanska marknaden till konsument har börjat lossna, och visade på en kraftig ökning, +90 %,  under fjärde kvartalet, om än från tidigare beskedliga nivåer. Kontakten med apotekarna och en satsning mot konsumenter i digitala och sociala medier är viktiga faktorer bakom den ökade försäljningen. Försäljningen på övriga marknader utvecklades enligt plan.

Omsättning, resultat och investeringar
Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen för koncernen under fjärde kvartalet 2017 blev 19,1 MSEK (11,3), en ökning med 70 % jämfört med samma period 2016.  Den större delen av ökningen hänför sig till försäljningen till STADA och svenska apotek.

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 72 % (56). Enzymatica har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på fördelningen av försäljning via egen organisation eller distributör, produkt­mix samt valutakurser.

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 21,4 MSEK (25,2). Minskningen av rörelsekostnaderna jämfört med Q4 2016 beror främst på lägre forsknings-- och utvecklingskostnader, konsultarvoden samt marknadsföringskostnader. Inga utvecklingskostnader har aktiverats under året (0,8) MSEK.

Koncernens rörelseresultat blev -4,7 MSEK (-18,5).

Säsongsvariationer
Förkylningsprodukt­er har en säsongstopp på vinterhalvåret med utplaning av försäljningen under sommarmånaderna.

Helåret 2017
Nettoomsättningen för koncernen under 2017 blev 59,4 MSEK (36,5), en ökning med 63 % jämfört med samma period 2016.

Bruttomarginalen uppgick under perioden till 61 % (61).

De totala rörelsekostnaderna för perioden blev 71 MSEK (69,7). Från och med rapporten för Q3 ingår posten aktiverade utvecklingsprojekt som del av forsknings- och utvecklingskostnader. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade i enlighet med ovanstående.

Enzymatica hade inga aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt under perioden - 0 MSEK (7,6).

Koncernens rörelseresultat blev -30,2 MSEK (-46,2).

Forskning och utveckling
En viktig del i Enzymaticas FoU-arbete är att stärka dokumentationen runt förkylningssprayen ColdZyme. De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom koncernen uppgick till 14,5 MSEK (12,3) för perioden januari-december 2017.

Därtill pågår arbete enligt plan med att certifiera bolaget enligt standarden EN ISO 13485, standarden för kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkt­er. 

Barriär­teknologi med enzym från djuphavsfisk
I Enzymaticas produkt­utveckling är enzym från djuphavstorsk en central delkomponent för att skapa effektiva produkt­er med barriär­ mot virus och bakterier. Enzymet, ett köldanpassat trypsin, bildas i torskens bukspottskörtel och blir superaktivt när det kommer i kontakt med människors varma hud och slemhinnor. Tillsammans med glycerol bildar enzymet en tillfällig barriär­ på hud eller slemhinna. Barriär­en försvårar för virus och bakterier att lokalt binda in på celler och orsaka sjukdom.

Väsentliga händelser under kvartalet
Enzymatica presenterade resultaten från en in-vitro-studie som visar förmågan hos ColdZyme att oskadliggöra fyra av våra vanligaste förkylningsvirus.

Enzymatica offentliggjorde resultaten från en studie av förskole-personal som visar att användningen av ColdZyme minskade den genomsnittliga sjukfrånvaron med nästan hälften, (45 %), från 7,4 till 4,1 dagar.

Enzymatica offentliggjorde resultaten från den fullständiga artikeln från COLDPREV I-studien som visade att man reducerade virusmängden med 99 % och förkortade sjukdagarna med mer än hälften, 54 %.

En ny marknadsundersökning visade att ColdZyme Munspray är den mest rekommenderade förkylningsprodukt­en på svenska apotek.

I en kundundersökning uppgav 40 % av kunderna att de använder ColdZyme förebyggande, och om de ändå drabbas av förkylning uppger närmare 80 % att de upplever en mildare eller kortare förkylning.

En extra bolagsstämma beslöt den 25 oktober att ge styrelsen ett bemyndigande att införa personaloptionsprogram II samt att genomföra en riktad emission om teckningsoptioner samt godkännande om överlåtelse av teckningsoptioner.

Finansiering
Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 11,8 MSEK (37,2), varav 10,9 MSEK (35,6) var i likvida medel och 0,9 MSEK (1,6) i outnyttjade krediter. Utöver ovanstående disponibla medel finns en outnyttjad kredit på maximalt 9,8 MSEK via fakturabelåning i moderbolaget.

I samband med att Enzymatica förvärvade Zymetech 2016 ingick som en delbetalning utställande av en option för Zymetechs huvudägare att förvärva 4 miljoner aktier i Enzymatica till tecknings-kursen 5 kr. Optionen löper ut den 1 april 2018. Om optionen utnyttjas kommer Enzymatica att tillföras cirka 20 MSEK.

Om den ekonomiska utvecklingen kräver kapital utöver ovanstående har företagets ledning och styrelse planerat åtgärder som kommer att säkra finansieringen för de kommande 12 månaderna.

Årets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -22,7 MSEK (-38,4). Fjärde kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,7 MSEK (-4,2).

Årets totala kassaflöde blev -24,7 MSEK (27,2).

Moderbolaget
Omsättningen i moderbolaget uppgick under helåret till 55,8 MSEK (33,1). Resultatet före skatt uppgick till -95,7 MSEK (-36,3).

Moderbolagets omsättning för fjärde kvartalet uppgick till 19,5 MSEK (9,7). Resultatet före skatt uppgick till -72,7 MSEK (-14,7).

Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under perioden till 0 MSEK (10,7) och kassaflödet var -21,3 MSEK (24,1).

I moderbolaget gjordes en nedskrivning av aktier i dotterbolag på 60 MSEK. Det är ett resultat av överföring av immateriella rättigheter (patent och aktiverade utvecklingskostnader) från dotterbolaget Zymetech till moderbolaget Enzymatica. Det är en intern transaktion som varken påverkar koncernens balansräkning, resultaträkning eller kassaflöde.

I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Personal
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 21 (22) vid periodens utgång. Av de anställda var 10 (10) män och 11 (12) kvinnor.

Personaloptionsprogram och riktad emission av teckningsoptioner
En extra bolagsstämma beslutade den 25 oktober om bemyndigande för styrelsen att införa personaloptionsprogram samt beslutade om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Beslutet om införande av ett andra program, Personaloptionsprogram 2017/2023 II, innebär att programmet erbjuds till vissa av bolagets anställda, andra nyckelpersoner eller andra personer vilka genom uppdragsavtal anslutits till Bolaget och är engagerade i Bolagets utveckling, (nedan "anställda"). Personaloptionsprogram 2017/2023 II baseras i allt väsentligt på Personaloptionsprogram I 2017/2023 som beslutades vid årsstämman den 20 april 2017 och syftet med att implementera Personaloptionsprogram 2017/2023 II är att bereda ytterligare anställda möjlighet att delta i incitamentsprogram på motsvarande villkor.  Personaloptionsprogrammet har vid ett eller flera tillfällen erbjudits till av styrelsen utvalda anställda mellan 25 oktober-25 december 2017. Optionsinnehavarna ska kunna utnyttja tilldelade personaloptioner under perioden fr.o.m. 1 maj 2021 t.o.m. 31 juli 2023. Personaloptionsprogrammet 2017/2023 II innehåller också uppgifter om intjänandetid och vinstkrav.

Personaloptionsprogram 2017/2023 II omfattar 1 390 000 personaloptioner. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris om 4,22 kronor. För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt förslaget om utställande av optioner till anställda i bolaget samt för att säkra med optionerna sammanhängande kostnader, främst sociala avgifter, beslutade den extra bolagsstämman om riktad emission av högst 1 826 738 teckningsoptioner till det av Enzymatica helägda dotterbolaget Enzymatica Care AB.

Om samtliga teckningsoptioner relaterade till de båda utestående personaloptionsprogrammen som finns utgivna utnyttjas kommer totalt 4 915 108 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 5 procent av bolagets aktiekapital och röster efter full utspädning, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av samtliga utestående respektive föreslagna teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna i program 2017/2023 II för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 73 069,55 kronor och vid fullt utnyttjande av optionsrätterna i program 2017/2023 I för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 123 534,85 kronor. Om samtliga teckningsoptionsrätter utnyttjas för teckning av nya aktier i både Personaloptionsprogram 2017/2023 I & II, kommer aktiekapitalet att öka med sammanlagt 196 604,40 kronor. I anslutning till Personal-optionsprogram 2017/2023 I har totalt 3 088 370 teckningsoptioner emitterats. I anslutning till Personaloptionsprogram 2017/2023 II har totalt 1 826 738 teckningsoptioner emitterats.  

Antalet personaloptioner som tilldelats i Personaloptions-program 2017/2023 I uppgår till totalt 2 350 000. Inom ramen för Personaloptionsprogram 2017/2023 II har sammantaget 1 390 000 personaloptioner tilldelats. Det innebär att det totala antalet personaloptioner som tilldelats för de båda programmen är 3 740 000 stycken. Samtliga personaloptioner i de två programmen har tilldelats och accepterats av anställda per den 31 december 2017.

För ytterligare information om personaloptionsprogrammet och emission och överlåtelse av teckningsoptioner se Enzymaticas hemsida under Investerare/Bolagsstyrning/Bolags-stämma/Extra bolagsstämma.

Emission av nya aktier
På den extra bolagsstämman den 25 oktober beslutades att utvidga styrelsens befintliga bemyndigande att emittera nya aktier som beslutades av årsstämman 2017. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, utöver att enligt årsstämmans beslut möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare samt vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi, är att också möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission. I övrigt ska årsstämmans bemyndigande gälla oförändrat. 

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Valberedning utsedd
I enlighet med de principer för valberedning som fastställdes på årsstämman 2016 ska valberedningen inför nästa årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 31 oktober varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

De fyra största ägarna (utsedd representant i valberedningen inom parentes) per den 31 oktober 2017 var Abanico Invest AB (Håkan Roos), Protenus Ltd (Gudmundur Palmason), Gadice ehf. (Ágústa Gudmundsdottir) och Roosgruppen AB (Björn Algkvist), som tillsammans med styrelsens ordförande Bengt Baron utgör valberedningen inför årsstämman 2018. Håkan Roos har utsetts till ordförande i valberedningen.

Övrig information
Koncernen
Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244) med säte i Lund, är moderbolag till dotterbolagen, Zymetech ehf (org.nr. 6406830589) med säte i Reykjavik Island, Enzymatica Care AB (org.nr. 556701-7495) med säte i Lund och Enzymatica North America Inc (org.nr. 47-1030502) med säte i Delaware USA.

I december 2017 överfördes immateriella rättigheter avseende bland annat patent och aktiverade utvecklingskostnader från dotterbolaget Zymetech till moderbolaget Enzymatica.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen, och moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR2, Redovisning för juridiska personer. De redovisnings- och värderingsprinciper samt bedömningsgrunder som tillämpades i årsredovisningen 2016 har använts även i denna delårsrapport. Inga nya eller omarbetade IFRS, som trätt i kraft 2017 har haft någon betydande påverkan på koncernen.

Nya och förändrade standarder tillämpade från och med 1 januari 2018
Från och med 1 januari 2018 tillämpar Enzymatica IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder.

IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Denna standard ersätter IAS 39, Finansiella instrument som hanterar klassificering och värdering av finansiella instrument. Ett projekt har genomförts inom Enzymatica baserat på de delar av IFRS 9 som bedömts kunna ha påverkan; klassificering, värdering samt dokumentering av finansiella skulder och tillgångar samt analys av effekter vid övergången till en ny modell för redovisning av förväntade kreditförluster enligt en "expected loss model". Baserat på detta är bedömningen att den nya standarden inte kommer att ha någon betydande inverkan på Enzymaticakoncernens redovisning. Med anledning av de obetydliga effekterna av den nya standarden kommer ingen omräkning av tidigare perioder ske.

Från och med den 1 januari 2018 kommer Enzymatica tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, vilken träder i kraft vid denna tidpunkt. Enzymatica har valt att tillämpa full retrospektiv metod som övergångsmetod vid införandet av IFRS 15. Den nya standarden innehåller principbaserad femstegsmodell för intäktsredovisning avseende kundkontrakt. Grundprincipen är att redovisade intäkter ska avspegla förväntad ersättning i samband med fullgörande av de olika löftena i kontraktet med kunden. Intäkten skall således spegla uppfyllandet av kontraktuella åtaganden och motsvara den ersättning som Enzymatica är berättigad till vid tidpunkten för överlåtelse av kontroll över varor och tjänster till motpart.

Enzymatica har under år 2017 utvärderat effekterna av den nya standarden genom att identifiera och analysera de mest väsentliga intäktsströmmarna i koncernen. Utfallet av analysen är att intäkter i allt väsentligt kommer att redovisas på samma tidpunkt som enligt nuvarande standard och tillämpning. Enzymatica bedömer därför att införandet av IFRS inte kommer att innebära några väsentliga effekter på koncernens redovisning.

Segmentsredovisning
Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett rörelsesegment, Medicintekniska produkt­er, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer
Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produkt­utveckling, leverantörsavtal, produkt­ansvar och distribution. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, ränte-, pris-, kredit- och likviditetsrisker. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till Enzymaticas årsredovisning för 2016, sid 47-48.

Granskning
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Årsstämma 2018
Enzymaticas årsstämma 2018 kommer att hållas i Lund den 26 april kl 13 på Elite Hotel Ideon i Lund. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman kan skicka begäran skriftligen med epost till adressen:
louise.forssell@enzymatica.com eller med vanlig post till adressen: Styrelsen, Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund. Begäran måste ha inkommit senast sju veckor före stämman för att kunna tas in i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning.

Kommande ekonomisk information
Delårsrapport jan-mars 2018              26 april 2018
Årsstämma 2018                                26 april 2018
Delårsrapport jan-juni 2018               17 juli 2018
Delårsrapport jan-sep 2018                31 oktober 2018

   

Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på Enzymaticas webbsida www.enzymatica.se.   


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning
och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 14 februari 2018

Bengt Baron
Styrelseordförande
Marianne Dicander Alexandersson
Styrelseledamot
Guðmundur Pálmason
Styrelseledamot

 

 

 
     
Sigurgeir Guðlaugsson
Styrelseledamot
Mats Andersson
Styrelseledamot
Louise Nicolin
Styrelseledamot

 

 

 

 

 

 
     


Fredrik Lindberg, VD
Frågor kring rapporten besvaras av:
Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08.00 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ)Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.