ENZY  
SEK  %
Logotype

Preliminära resultat från Enzymaticas placebokontrollerade, randomiserade studie uppfyllde inte det primära målet

Regulatorisk information
Preliminära resultat från Enzymaticas prospektiva, dubbelblinda, randomiserade studie visar att behandling med ColdZyme® jämfört med placebo inte uppnådde det primära målet att signifikant förbättra livskvaliteten vid förkylning.

Totalt 700 deltagare rekryterades vid tio studiecentra i Tyskland. De fler än 400 deltagarna som blev förkylda, behandlades slumpvis och dubbelblint med antingen ColdZyme eller placebo.  

Det primära målet var att visa att ColdZyme förbättrar livskvaliteten under en förkylningsperiod jämfört med placebo, utvärderat med Wisconsin Upper Respiratory Symptom Survey (WURSS-21) Quality of Life (QoL) domain. Preliminära resultat avseende primärparametern livskvalitet visar att studien enligt WURSS-21 inte uppnådde målet att påvisa en statistiskt signifikant skillnad.

- Det preliminära resultatet avseende primärparametern livskvalitet i den aktuella placebostudien avviker från resultaten i multicenterstudien som genomfördes förra året. Vi får nu invänta den fullständiga rapporten och i detalj analysera varför de bägge studierna avviker från varandra, samt också titta på övriga studieparametrar”, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica. 

Placebostudien är en uppföljning av en enkelblind, prospektiv och kontrollerad multicenter-studie med ColdZyme som utfördes på sex centra i Tyskland under 2018. I den studien deltog 400 personer som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon specifik behandling alls. Totalt 267 personer med bekräftad förkylning utvärderades och resultaten visade statistiskt signifikanta fördelar med ColdZyme såsom förkortad förkylningsperiod, lindring av förkylningssymptomen, förbättrad livskvalitet samt minskat behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning.

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september, 2019 kl. 15.00 CET. 

För mer information, kontakta: 

Fredrik Lindberg, CEO Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkt­er mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkt­erna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt­ är ColdZyme® som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkt­en har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök: www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon:  08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se 

Enzymatica AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund Phone: +46 46 286 31 00

www.enzymatica.se, www.coldzyme.se

Nedladdningar