ENZY  
SEK  %
Logotype

ColdZyme – tredje största varumärke i Sverige inom förkylning

Regulatorisk information

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,2 MSEK (18,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,3 MSEK (-7,4).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,04 SEK (-0,07).
 • Likvida medel uppgick till 29,3 MSEK (70,3).
   

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Efter en stark avslutning på året gick ColdZyme® om Nipaxon och blev det tredje största förkylningsvarumärket i försäljningsvärde från apotek på den svenska marknaden, med en marknadsandel på 6,5 %. Under det fjärde kvartalet ökade försäljningen av ColdZyme till konsument med 7 %, jämfört med marknadens tillväxt för förkylningsprodukt­er som uppgick till 1,5 %.
 • Enzymatica och den tyska samarbetspartnern STADA ingick ett avtal om marknadsföring och försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden. Den nya produkt­en är baserad på samma barriär­teknologi som tidigare produkt­er från Enzymatica. STADA har lagt en första order som uppgår till ca 2,3 MSEK inför lansering i början av 2020.
 • Enzymaticas dotterbolag Zymetech ingick ett icke-exklusivt avtal med Dr Bragi Company Ltd för försäljning och leverans av tre olika enzym-formuleringar baserade på Enzymaticas patenterade enzymteknologi, vilka kommer att ingå i Dr Bragi Companys hudvårdsprodukt­er. Det är ett femårigt avtal som gäller för Kina och delar av Asien.

Helåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,3 MSEK (52,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -41,0 MSEK (-42,6).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,29 SEK (-0,45).
 • Enzymaticas VD Fredrik Lindberg kommer att avgå efter att ha accepterat ett erbjudande från ett icke-konkurrerande privat läkemedelsbolag. Fredrik Lindberg kommer att vara kvar på Enzymatica till sommaren och kvarstår som VD under uppsägningstiden. Rekrytering av ny VD har inletts. Enzymaticas valberedning kommer att föreslå årsstämman 2020 att Fredrik Lindberg väljs in i styrelsen.

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Enzymatica kommunicerade att dess partner Evergreen Health lanserade ColdZyme i samband med Brands and Products-mässan i Hong Kong i slutet av december 2019. Genom apotekskedjan Watson kommer Evergreen att marknadsföra och sälja ColdZyme i fler än 240 butiker i Hong Kong & Macau.
 • Enzymatica slöt ett 7-årigt exklusivt avtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co., Ltd., ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme i Kina. Enligt avtalet har Keyuan Trade garanterat order om 92 MSEK för de första fem åren från lansering.
 • Europeiska patentverket har givit ett positivt förhandsbesked om att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i Enzymaticas förkylningsspray ColdZyme. Det förväntade patentet kommer att gälla fram till 2035.
Nyckeltal för koncernen        
(MSEK) Okt-dec
2019
Okt-dec
2018
Helår 2019 Helår 2018
Nettoomsättning 22,2 18,9 61,3 52,6
Bruttomarginal % 77 75 73 70
Rörelseresultat -7,0 -6,8 -41,7 -40,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,1 1,8 -37,6 -28,8
Genomsnittligt antal anställda 17 22 19 21

      
VD-kommentar: Breddad kommersiell bas för fortsatt expansion

Enzymatica hade en stark utveckling under 2019. Vi hade en god försäljningstillväxt, ColdZyme blev det tredje största förkylningsvarumärket i Sverige, vi modifierade vår tillväxt-strategi genom att introducera en bredare produkt­portfölj, vi slöt flera strategiska distributörsavtal och vi stärkte dokumentationen för ColdZyme med fler produkt­påståenden samt introducerade den nya smaken Strawberry.

Under 2019 ökade vår omsättning med 17 %, från 52,6 MSEK till 61,3 MSEK. Det var främst försäljningen på den svenska och danska marknaden som utvecklades mycket starkt. I slutet av året passerade vi Nipaxon i Sverige och är nu det tredje bäst säljande varumärket inom förkylningssegmentet.

Under året tog vi ett strategiskt beslut om att bredda användningen av vår enzymteknologi för att därmed bättre kunna utnyttja de kommersiella möjligheterna. Vi har valt tre modeller för försäljning av våra produkt­er: Munspray som medicinteknisk produkt­, munspray som kosmetisk produkt­ och enzymformulering som ingår i våra kunders hudvårdsprodukt­er. Därmed har vi gått från att vara ett enprodukt­sbolag till ett bolag som står på flera ben. Det innebär att vi kan anpassa vårt produkt­erbjudande efter de olika regulatoriska förutsättningar och efterfrågan som råder på respektive marknad.

I linje med vår tillväxtstrategi ingick Enzymatica flera strategiska distributörsavtal under 2019. Vi slöt ett avtal med vår tyska samarbetspartner, STADA, om marknadsföring och försäljning av en ny munspray för den tyska marknaden. Den nya produkt­en är baserad på samma barriär­teknologi som tidigare produkt­er från Enzymatica, och är en kosmetisk produkt­ som följer de krav som finns för kosmetiska produkt­er i EU. Vi ingick också avtal med det tyska kosmetikaföretaget Maren om leverans av en enzymformulering baserad vår patenterade barriär­teknologi för Marens kosmetiska hudvårdsprodukt­er. Värdet av avtalet uppgår till 120 MSEK över en treårsperiod. Vi slöt också ett icke-exklusivt avtal för Kina med Dr Bragi Company Ltd för försäljning och leverans av tre olika enzymformuleringar, vilka kommer att ingå i Dr Bragi Companys hudvårdsprodukt­er.

Slutligen ingick vi i början av 2020 avtal med Keyuan Xinhai (Beijing) Medical Products Trade Co., Ltd., ett dotterbolag till Kinas näst största läkemedelsbolag, Shanghai Pharma, för marknadsföring och försäljning av förkylningssprayen ColdZyme i Kina. Avtalet förbereddes till största delen under det andra halvåret 2019. Enligt avtalet har Keyuan Trade garanterat order om 92 MSEK för de första fem åren från lansering. Avtalet ger Enzymatica tillgång till en av världens största health care-marknader, med en befolkning på 1,3 miljarder människor och en förkylningsmarknad som omsätter cirka 37 miljarder kronor, med en årlig tillväxttakt på cirka 8 %.  Produkt­en förväntas att lanseras på den kinesiska marknaden 2022.

I början av 2019 publicerade vi de finala resultaten från den tyska multicenterstudien för utvärdering av ColdZyme vid förkylning. De övertygande resultaten medförde att vi kunde bredda och stärka ColdZymes produkt­påståenden med lindring av förkylningssymptom och halsont. En efterföljande dubbelblind, placebokontrollerad studie från Tyskland under 2019 nådde inte det primära målet om signifikant förbättrad livskvalitet. En slutrapport från den senare studien förväntas under andra kvartalet 2020.

I slutet av året lanserades ColdZyme av vår partner Evergreen i Hong Kong. Det är den första marknaden i Asien där vi säljer produkt­en. Under 2018 slöt vi avtal med ett av Japans största life science-bolag. Japan är en av världens största health care-marknader, vilket gör att vi ser en betydande potential på denna marknad. Registreringsprocessen har dock dragit ut på tiden, vilket medför att vi planerar för en lansering under slutet av 2021.

Under det fjärde kvartalet hade Enzymatica en omsättning på 22,2 MSEK – en ökning med 17 % jämfört med motsvarande period 2018. Det var främst den starka försäljningsutvecklingen i Sverige och Danmark som bidrog till tillväxten, men även den första ordern från STADA för den nya munsprayen samt leverans av enzymformuleringar till Maren Cosmetics och Dr Bragi. Company Ltd. Under det fjärde kvartalet blev ColdZyme det tredje största varumärket i Sverige inom förkylning och hade under kvartalet en marknadsandel i försäljningsvärde på 7,1 %. Den starka efterfrågan på ColdZyme Strawberry bidrog till den goda försäljningstillväxten.

I början av februari kommunicerade vi att det Europeiska patentverket har givit oss ett förhandsbesked att de avser att bevilja ett patent för det torskenzym som utgör en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Det förväntade patentet förlänger skyddet för ColdZyme och andra Enzymatica-produkt­er baserade på samma teknologiplattform under ytterligare 15 år.
Detta är en avsevärd förstärkning av Enzymaticas patentportfölj och ökar chanserna för att sluta nya distributionsavtal med stora life science-företag globalt och att utveckla spin off-produkt­er för andra applikationer.

Efter att ha gjort ett återinträde på den tyska marknaden genom avtalet med STADA om den nya munsprayen, skrivit avtal för Kina, ingått flera nya avtal för enzymformuleringar, breddat produkt­påståenden för ColdZyme, introducerat en ny smak, fått ett positivt förhandsbesked för vårt patent samt ha uppnått en tvåsiffrig tillväxt på befintliga marknader, har vi lagt en mycket god grund för fortsatt tillväxt och internationell expansion under 2020.

Fredrik Lindberg, VD

   
Kort om Enzymatica
Enzymatica AB är ett life science-bolag vars affärsidé är att utveckla produkt­er, baserade på bolagets barriär­teknologiska plattform och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Bolaget har utvecklat ColdZyme, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkt­en på ett tiotal marknader och har sedan lanseringen 2013 nått en position som ett av de mest sålda varumärkena inom förkylnings-kategorin i kronor räknat på svenska apotek. Försäljning sker via egen organisation i Skandinavien och genom samarbete med en kontraktsorganisation i Storbritannien samt genom distributörer i Finland, Island, Grekland, Spanien, Österrike och Belgien. Under det andra kvartalet 2019 började ColdZyme även att säljas i Sydafrika genom partnern ABEX Pharmaceuticals. Under vintern 2019/2020 lanserade partnern Evergreen Health ColdZyme i Hong Kong & Macau. I början av 2020 lanserades en spray för förbättrad munhälsa i Tyskland.

Utvecklingsarbetet fokuseras för närvarande på produkt­er inom området övre luftvägsinfektioner. Enzym utvunnet från djuphavstorsk är en central delkomponent i produkt­utvecklingen.

Enzymatica grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

ColdZyme säljs både direkt och genom distributörer och partners i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Grekland och Spanien och från hösten 2017 under varumärket ViruProtect® i Österrike och Belgien. Motsvarande produkt­ under varumärket PreCold® säljs på Island, och i Spanien under varumärket Cortagrip®. Under det andra kvartalet 2019 började ABEX Pharmaceuticals att sälja ColdZyme under varumärket ColdGuard® på den sydafrikanska marknaden. I slutet av 2019 lanserade Evergreen Health ColdZyme i Hong Kong & Macau. En ny munspray lanserades av STADA i Tyskland i början av 2020.

    
Frågor kring rapporten besvaras av:

Fredrik Lindberg, VD, Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 08.30 CET.

Adress
Enzymatica AB (publ) Organisationsnummer: 556719-9244
Post: Ideon Science Park, 223 70 LUND Besök: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se | www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620.

Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se