ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q2/2022: Förbättrad försäljning skapar tillförsikt

Regulatorisk information

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • I juni tecknade Enzymatica AB ett låneavtal med de tre största ägarna samt bolagets VD och styrelseordförande om maximalt 20 MSEK som kan utnyttjas för att stötta bolagets likviditet i perioder med lägre försäljning.
 • I juni visade data från en pågående in-vitro-studie att ColdZyme blockerar omikronvirus från att binda till mänskliga celler. Fortsatta kliniska studier krävs för att fastställa effekten hos människor.
 • För att säkerställa den långsiktiga finansieringen av verksamheten har styrelsen i juli beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 74,7 MSEK. Nyemissionen är till 100 % garanterad genom teckningsförbindelser tillsammans med garantiåtaganden från företagets tre största ägare samt styrelseordförande och VD.

 

Andra händelser under kvartalet

 

 • I juni meddelade patentmyndigheten i Mexiko att man beviljat patent för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet gäller till 2036. 
 • Den första leveransen skickades till Mexiko inför Sanofis lansering på den mexikanska marknaden. Det är första gången Enzymaticas munspray säljs på andra sidan Atlanten.
 • Den 1 juli skickade Enzymatica in ansökan om att godkänna ColdZyme enligt EU:s MDR-regelverk.

 

Andra kvartalet

Första halvåret

 • Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (6,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,9 MSEK (-20,0).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning,
  uppgick till -0,10 SEK (-0,14).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten
  uppgick till -21,5 MSEK (-14,4).
 • Nettoomsättningen uppgick till 13,8 MSEK (23,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -34,0 MSEK (-28,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,22 SEK (-0,20).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten
  uppgick till -31,7 MSEK (-13,1).

 

”Under andra kvartalet ökade försäljningen i Sverige med 222 % jämfört med samma period 2021 och försäljningen var även högre än samma period 2020 och 2019. På de marknader som hanteras av våra samarbetspartners är vår försäljning i nivå med samma period föregående år. Den företrädesemission som offentliggjordes i dag gör att Enzymatica står på en stabil grund inför kommande år och bland annat får möjlighet till fler kliniska studier och kraftfull marknadsföring”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022
kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post:
stefan.olsson@enzymatica.com


Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.