ENZY  
SEK  %
Logotype

Kvartalsrapport Q3/2022: En bredare roll för ColdZyme adderar potential för framtiden

Regulatorisk information

  

Väsentliga händelser under kvartalet

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • För att säkerställa den långsiktiga finansieringen av verksamheten genomförde bolaget en företrädes-emission i september om cirka 74,7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades fullt ut och tecknades till 63 procent med stöd av teckningsrätter och 1 procent utan stöd av tecknings-rätter. Resterande del, motsvarande 36 procent, tecknades av bolagets tre största ägare samt VD och styrelseordförande i enlighet med garantiåtaganden.

 

 • Den 31 oktober publicerade tidskriften Respiratory Research en studie från det medicinska universitetet i Innsbruck som visar att ColdZyme hindrar de utbredda och mycket smittsamma omikronvarianterna BA.4 och BA.5 från att fästa vid och infektera mänskliga celler. Enligt forskargruppen som genomfört studien öppnar detta möjligheten att ColdZyme kan användas för att förhindra spridning av SARS-CoV-2. Fortsatta kliniska studier krävs för att bekräfta effekten in-vivo.

 

Andra händelser under kvartalet

 

 • Bolagets munspray lanserades i Mexiko och Turkiet vilket utökade bolagets marknad med fler än 200 miljoner konsumenter.

 

Tredje kvartalet

Januari-september

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,5 MSEK (15,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,6 MSEK (-6,0).
 • I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 6,2 MSEK
  som effekt av omförhandling av avtal med två av bolagets samarbetspartners.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  -0,08 SEK (-0,04).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  -6,0 MSEK (-16,2).
 • Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 81,1 MSEK, varav 69,1 MSEK avser nyemission gjord i september.
 • Nettoomsättningen uppgick till 32,3 MSEK (38,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till -46,6 MSEK (-34,7).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, uppgick till
  -0,31 SEK (-0,24).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
  37,7 MSEK (-29,3).
 • Nettokassan uppgick till 57,3 MSEK (35,7).

 

”Den studie som publicerats i Respiratory Research visar att ColdZyme har potential att gå från att vara en förkylningsprodukt­ till att bli ett komplement till vaccin i skyddet mot Covid-19. Efter några mycket tuffa år tyder nu många tecken på att Enzymatica är igenom det stålbad som pandemin innebar för oss. Vi ser goda möjligheter till expansion på nya och befintliga marknader, vi har en bra organisation på plats och starka samarbetspartners. Jag är övertygad om att vi har några spännande och framgångsrika år framför oss”, säger Claus Egstrand, VD.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig via www.enzymatica.se/se/investerare/finansiella-rapporter

 

Informationen i pressmeddelandet är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2022 kl. 08:30 CET.

 

För mer information, kontakta:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
Tel: +44 7780 22 8385 | E-post: claus.egstrand@enzymatica.com

Stefan Olsson, kommunikationschef, Enzymatica AB
Tel: 0708-55 11 85 | E-post: stefan.olsson@enzymatica.com


Enzymatica AB har säte i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se. Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se.